Příloha číslo 3 k vyhl. č. 2/2001 – tiskopis

Dodatek č. 3, kterým se mění znění Obecně závazné vyhlášky

č. 2/2001,  a to čl. V., VI. A VIII. s platností

Od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

Výpočet poplatku za TDO na rok 2004  Obec Dolní Chvatliny

Počet obyvatel s trvalým pobytem k 30. 11. 2004 …………………………430

Počet objektů sloužících k rekreaci (rekreační obj. a chalupy) ………………71

Celkem počet poplatníků  …………………………………………………..501

Rozpis nákladů vynaložených Obcí v roce 2004 na likvidaci TDO

a)      Tříděný odpad, nebezpečný odpad,  likvidace a úprava černých

skládek. Celkem………………………………………………..21 299,- Kč

b)      Netříděný odpad………………………………………………207 759,- Kč

Poplatek na rok 2004, stanovený dle přísl. ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.,

O odpadech, § 84., čl. 3.:

a)      Částka za provoz systému TDO na poplatníka a kalendářní rok……..250,- Kč

b)      Částka stanovená na základě skutečných nákladů Obce na sběr

a svoz netříděného odpadu na poplatníka a kal. rok …………………415,-  Kč

Sazba poplatku na jednoho poplatníka činí  665,- Kč

Úleva na poplatku

Osobám s trvalým pobytem v Obci se přiznává pro rok 2004 úleva

ve výši 195,- Kč na poplatníka. Výše poplatku po úlevě…………………470,- Kč.

Poplatníkům  za objekty sloužící k rekreaci (rekreační objekty a chalupy) se přiznává úleva ve výši 165,- Kč na poplatníka. Výše poplatku po úlevě…………..500,- Kč.

Cena za využití systému pro právnické a podnikající fyzické osoby se stanovuje pro

rok 2004 jako smluvní takto:  1 500,- Kč  (cena svozu jedné popelnice, popř. násobek této

ceny)

500,- Kč  (úhrada nákladů na třídění odp., svoz neb. odp.

a likvidaci černých skládek)

V Dolních Chvatlinách dne 10. prosince 2004

Milan Štika v.r.                                          František Protiva v.r.

…………………………………                     …………………………………

zástupce starosty                                      starosta

Komentáře jsou zavřeny.