Obecně závazná vyhláška č. 32011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Chvatliny

Obec Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny se na svém zasedání dne 22. 9. 2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku
b) na dále uvedených veřejných prostranstvích v obci, sportoviště, dětská hřiště a pozemky užívané Mateřskou školou, se zakazuje výcvik psů a vstup se psy.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

……………. ……………….……
Milan Štika v.r. František Protiva v.r.
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.9.2011
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha: Mapy katastrálních území částí obce s vyznačenými pozemky včetně parcelních čísel -

Příloha vyhlášce č. 32011 (pdf)
Příloha k vyhlášce 1 č. 32011 (pdf)
Příloha k vyhlášce 2 č. 32011 (pdf)