Obecně závazná vyhláška č. 32011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Chvatliny

Obec Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny se na svém zasedání dne 22. 9. 2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku
b) na dále uvedených veřejných prostranstvích v obci, sportoviště, dětská hřiště a pozemky užívané Mateřskou školou, se zakazuje výcvik psů a vstup se psy.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

……………. ……………….……
Milan Štika v.r. František Protiva v.r.
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.9.2011
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha: Mapy katastrálních území částí obce s vyznačenými pozemky včetně parcelních čísel -

Příloha vyhlášce č. 32011 (pdf)
Příloha k vyhlášce 1 č. 32011 (pdf)
Příloha k vyhlášce 2 č. 32011 (pdf)

Jeden komentář k příspěvku „Obecně závazná vyhláška č. 32011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Chvatliny”

Křepelová Marie ~ 9.5.2013 v 4:37 pm

Dobrý den
Můžu projít přes fotbalové hřiště se psem?Samozřejmě na vodítku a aniž by tam vykonal potřebu.
Při fotbalovém utkání si tam spousta lidí vodí psa aniž by to někomu vadilo.
My bychom tudy procházeli jen když tam žádná akce není.
Děkuji za kladné vyřízení.
Křepelová

Zanechte komentář