Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

OBEC Dolní Chvatliny
Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny
Obecně závazná vyhláška
Obce Dolní Chvatliny
č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území Obce Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo ObceDolní Chvatliny se na svém zasedání dne 11. 3. 2015 usnesením č. 201502 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní Chvatliny, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídína složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo bílé nebo barevné,
e) Kovy (železný šrot nebo obaly),
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.
i) Nápojové kartony
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) g) a i

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: u Obecního úřadu Dolní Chvatliny, u hasičské klubovny Mančice a náves Horní Chvatliny. Nádoba na kovové obaly je umístěna u Obecního úřadu Dolní Chvatliny, svoz železných kovů bude zajišťován nejméně jednou ročně přímým odběrem z jednotlivých domácností (termín a způsob bude zveřejněn způsobem obvyklým se čtrnáctidenním předstihem.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologickéodpady, barva hnědá
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá,
d) Sklo, barva zelena a bílá,
e) Kovy, barva černá,

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně jednou ročně vždy na podzim jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, popř. je možno jej osobně předat po předchozí dohodě pracovníkům OÚ v Dolních Chvatlinách . Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem obvyklým.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl.3 odst. 4.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn dosběrných nádob.

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem obvyklým.

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu a bioodpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby popelnice o objemu 110,120 a 240 litrů určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) sběrné nádoby na bioodpad rostlinného původu (doporučeno 1 ks 240 l na nemovitost) bude možno získat pronájmem od obce (300,- Kč/ročně) nebo vlastním nákupem předepsaného typu.
3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

4) Interval svozu směsného odpadu je týdenní v době od 1. listopadu do 31. března a čtrnáctidenní v době od 1. dubna do 31. října.

5) Interval svozu bioodpadu rostlinného původu je čtrnáctidenní v době od 1. dubna do 31. října.

6) V roce 2015 tento svozový systém bude zahájen v návaznosti na zahájení svozu bioodpadů pomocí stanovených sběrných nádob. Upřesnění termínu bude zveřejněno způsobem obvyklým v předstihu 14 dnů, do té doby se bude provádět týdenní svoz směsného odpadu.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Zájemce o odvoz a likvidaci stavebního odpadu si toto zajišťuje sám a na své náklady.

3) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8
Zpětný odběr elektrozařízení

Zpětný odběr elektrozařízení je prováděn v „Místě zpětného odběru“ u budovy Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách, vždy v pondělí v době od 16.00 do 18.00 hodin nebo po předchozí dohodě s pracovníky OÚ tak, aby toto elektrozařízení bylo vždy osobně předáno odpovědnému pracovníkovi.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Dolní Chvatliny.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015

……………………………….. ……………………………..
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16. 3. 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31. 3. 2015