Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku – „komunální odpady“

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A
č. 1 /2006 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny vydalo usnesením ze dne 13.12.2006 na základě ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):
Touto vyhláškou se mění:
Čl. V. Vyhlášky 2/2001 se mění v odst. b) částka 205,- Kč na 250,- Kč. Celková sazba poplatku tedy činí 500,- Kč na rok 2007.Čl. VI. znění ve Vyhlášce 2/2001 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok 2007.Částka 250,- Kč dle Čl. 4 odst. b) byla stanovena na základě následujícího rozúčtování:

náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2006 291 360,- Kč
počet poplatníků trvale bydlících 426
počet rekreačních objektů 67
počet celkem 493
náklad na jednoho poplatníka 684,- Kč

Maximální možná výše tohoto poplatku ve smyslu zákona o místních poplatcích činí 250,- Kč.

Čl. VIII. se ruší bez náhrady

Čl. X. odst. 2. se znění nahrazuje následujícím:Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny včas) nebo ve správné výši, vyměří Obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může Obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2007.

Komentáře jsou zavřeny.