Rozhodnutí čj. 4/2007/4 ze dne 4. října 2007


Nataša Pesocká a Robert Batyi
Mančice 44
281 44 Zásmuky
V Dolních Chvatlinách, 19. října 2007Č. j.: 4/2007/4
R O Z H O D N U T Í
Obecní úřad Dolní Chvatliny jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. O správním řízení, ve znění jeho novel (dále jen správní řád) a § 12 a § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodl, že:
trvalý pobyt Nataši Pesocké, narozené 5.4.1978
společně s jejím nezletilým synem Robertem Batyi, narozený 24.8.1994
oba trvale bytem Mančice 44, 281 44 Zásmuky
se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí ruší a zřizuje se trvalý pobyt v sídle ohlašovny,
tj. na adrese Dolní Chvatliny 4, 281 44 ZásmukyO d ů v o d n ě n í:
Obecní úřad v Dolních Chvatlinách obdržel dne 17. 9. 2007 žádost paní Naděždy Kosové ke zrušení trvalého pobytu pro Natašu Pesockou, narozenou 5.4.1978 a jejího syna Roberta Batyi, narozeného 24.8.1994 trvale bytem na adrese Mančice 44, 281 44 Zásmuky.
Paní Naděžda Kosová uvedenou nemovitost koupila v roce 1999 a minimálně od té doby se Nataša Pesocká se svým synem Robertem Batyi na této adrese nezdržují. Na základě výpisu z Katastru nemovitostí nemají k předmětné nemovitosti žádná majetková práva ani věcná břemena.
Obecní úřad v Dolních Chvatlinách zaslal paní Nataše Pesocké a jejímu synu Robertu Batyi k vyjádření návrh na zrušení jejich trvalého pobytu. Jmenovaní žádnou poštu nepřevzali na námi známé adrese.
Z těchto údajů vyplývá, že trvalý pobyt byl zrušen oprávněně.
Tímto upozorňujeme také paní Natašu Pesockou na její povinnost změnit údaje v občanském průkaze a dalších dokladech.
P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje jeho podáním u Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách.
František Protiva, starosta

Vyvěšeno: 19. října 2007

Komentáře jsou zavřeny.