Rozhodnutí čj. 2/2008/3 ze dne 8. února 2008


Jiří Fluder
Dolní Chvatliny 21
281 44 Zásmuky

V Dolních Chvatlinách, 8. února 2008
Č. j.: 2/2008/3

R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Dolní Chvatliny jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. O správním řízení, ve znění jeho novel (dále jen správní řád) a § 12 a § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodl, že

trvalý pobyt Jiřího Fludera, narozeného 3.12.1962
trvale bytem Dolní Chvatliny 21, 281 44 Zásmuky
se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí rušízřizuje se trvalý pobyt v sídle ohlašovny,
tj. na adrese Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky.

O d ů v o d n ě n í:
Obecní úřad v Dolních Chvatlinách obdržel návrh nového majitele bytového domu č. p. 21 v Dolních Chvatlinách, firmy Real Kredit, a. s., Velehradská 682, Uherské Hradiště zastoupené Mgr. Petrem Knotem ke zrušení trvalého pobytu pro Jiřího Fludera, narozeného 3.12.962 trvale bytem na adrese Dolní Chvatliny 21, 281 44 Zásmuky s odůvodněním, že pan Jiří Fluder se na této adrese nezdržuje od 12.9.2001. K této budově nemá žádný majetkoprávní vztah ani vztah založený nájemní smlouvou.
Obecní úřad v Dolních Chvatlinách zaslal panu Jiřímu Fluderovi k vyjádření návrh na zrušení jeho trvalého pobytu. Jmenovaný žádnou poštu nepřevzal. Z těchto údajů vyplývá, že trvalý pobyt byl zrušen oprávněně.
Tímto upozorňujeme také pana Jiřího Fludera na jeho povinnost změnit údaje v občanském průkaze a dalších dokladech.

P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje jeho podáním u Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách.

František Protiva, starosta

Vyvěšeno: 11. února 2008

Komentáře jsou zavřeny.