Rozhodnutí čj. 1/2008/4 ze dne 8. února 2008

Milan Mráz mladší
Horní Chvatliny 57
281 44 Zásmuky
V Dolních Chvatlinách, 8. února 2008
Č. j.: 1/2008/4

R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Dolní Chvatliny jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. O správním řízení, ve znění jeho novel (dále jen správní řád) a § 12 a § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodl, že
trvalý pobyt Milana Mráze ml., narozeného 26.3.1973
trvale bytem Horní Chvatliny 57, 281 44 Zásmuky
se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí ruší a zřizuje se trvalý pobyt v sídle ohlašovny,
tj. na adrese Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky.

O d ů v o d n ě n í:
Obecní úřad v Dolních Chvatlinách obdržel návrh pana Milana Mráze st. ke zrušení trvalého pobytu pro Milana Mráze ml., narozeného 26.3.1973 trvale bytem na adrese Horní Chvatliny 57, 281 44 Zásmuky s odůvodněním, že pan Milan Mráz ml. se na této adrese nezdržuje již 10 let a jeho způsob života by mohl vážně ohrozit životní úroveň ostatních členů rodiny. Na svou nezletilou dceru neplatí výživné a nesplácí své půjčky čímž dle vyjádření zbytku rodiny jim hrozí možná exekuční řízení.
Obecní úřad v Dolních Chvatlinách zaslal panu Milanu Mrázovi ml. k vyjádření návrh na zrušení jeho trvalého pobytu. Jmenovaný žádnou poštu nepřevzal ani na jedné z námi známých adres.
Z těchto údajů vyplývá, že trvalý pobyt byl zrušen oprávněně.
Tímto upozorňujeme také pana Milana Mráze na jeho povinnost změnit údaje v občanském průkaze a dalších dokladech.

P o u č e n í  o  o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje jeho podáním u Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách.

František Protiva, starosta

Vyvěšeno: 11. února 2008

Komentáře jsou zavřeny.