Rozhodnutí čj. 1/2007/5 ze dne 3. října 2007


Obecní úřad Dolní ChvatlinyD

Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky


Lukáš Sabadoš
Mančice 54
281 44 Zásmuky
V Dolních Chvatlinách, 3. října 2007Č. j.: 1/2007/5

R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Dolní Chvatliny jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. O správním řízení, ve znění jeho novel (dále jen správní řád) a § 12 a § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodl, že

trvalý pobyt Lukáše Sabadoše, narozeného 1.1.1985 trvale bytem Mančice 54, 281 44 Zásmuky
se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí ruší a zřizuje se trvalý pobyt v sídle ohlašovny,
tj. na adrese Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky.

O d ů v o d n ě n í:
Obecní úřad v Dolních Chvatlinách obdržel návrh paní Jitky Malé ke zrušení trvalého pobytu pro Lukáše Sabadoše, narozeného 1.1.1985 trvale bytem na adrese Mančice 54, 281 44 Zásmuky s odůvodněním, že pan Lukáš Sabadoš se na této adrese nezdržuje od června 2003 a jeho způsob života by mohl vážně ohrozit životní úroveň ostatních členů rodiny.Obecní úřad v Dolních Chvatlinách zaslal panu Lukáši Sabadošovi k vyjádření návrh na zrušení jeho trvalého pobytu. Jmenovaný žádnou poštu nepřevzal ani na jedné z námi známých adres.
Z těchto údajů vyplývá, že trvalý pobyt byl zrušen oprávněně.
Tímto upozorňujeme také pana Lukáše Sabadoše na jeho povinnost změnit údaje v občanském průkaze a dalších dokladech.

P o u č e n í  o  o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje jeho podáním u Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách.

František Protiva, starosta

Vyvěšeno: 3. října 2007

Komentáře jsou zavřeny.