Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2005

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 v Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy
4 101 000,00 Kč 4 181 000,00 Kč 3 560 900,00 Kč
Ostatní příjmy 184 400,00 Kč 266 400,00 Kč 283 571,32 Kč
Příjmy celkem 4 285 400,00 Kč 4 447 400,00 Kč 3 844 471,32 Kč
Běľné výdaje 3 285 400,00 Kč 3 447 400,00 Kč 2 723 829,50 Kč
Splátka úvěru 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 120 641,82 Kč
Tvorba rezervy 602 928,68 Kč
Výdaje celkem 4 285 100,00 Kč 4 447 400,00 Kč 4 447 400,00 Kč
Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové sklady v členění na poloľky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M, příloha č. 2 rozvaha.

Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v příloze č. 3 – inventární seznam majetku obce k 31.12.2005.
Stav běľného účtu k 31.12.2005
297 201,16 Kč
Stav rezervního účtu k 31.12.2005 1 157 201,39 Kč
Stav pokladny k 31.12.2005 11 295,00 Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Roční účetní závěrky příspěvkové organizace – Mateřská škola Dolní Chvatliny – včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou zaloľeny na obecním úřadě.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha, kontrolní oddělení dne 16.11. 2005 a 17.5.2006 (příloha č. 4 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce).
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky

Sestavil: Protiva
Dne 19.5.2006

Přílohy: č. 1Výkaz Fin 2-12M
č. 2 Rozvaha
č. 3 Inventární zápis k 31.12.2005
č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Do příloh je moľné nahlédnout na obecním úřadě v pracovní dny.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2005 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 s výhradou. Příkaz starosty k odstranění závad zjištěných při kontrole je rovněľ přílohou.

Komentáře jsou zavřeny.