O škole

Koncepce školy zpět k menu

Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a všestranně rozvinutého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Uvědomovat si, že jsme všichni součástí přírody a vést ke kladnému soužití s ní. Vývoj dítěte v jeho raném období má velký význam pro jeho další život, a proto by toto období mělo být pro dítě šťastné a spokojené. Prostředí bezpečné a podnětné pak probouzí v dítěti tvořivost a aktivní zájem dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, odvážně ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže, a tak pozná samo sebe.

Popis a formy vzdělávání

Pracujeme podle nového rámcově vzdělávacího programu. Nabízíme kvalitní standardní péči s obohacením o různé mimořádné aktivity v oblíbených formách jako jsou návštěvy divadel, besídky, karneval, výlety, plavecký výcvik, společné akce rodiče s dětmi apod. v průběhu celého roku. Vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno přirozenou cestou v průběhu celého dne. Je založeno na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení a to zpravidla ve skupinách i individuálně. Podporujeme tvořivost a tvůrčí myšlení dětí, rozvíjíme pohybové aktivity a činnosti v přírodě. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Formou záměrného a spontánního učení naplňujeme vzdělávací cíle vycházející z rámcově vzdělávacího programu. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Využíváme individuálně vzdělávacích plánů k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.

Režim dne zpět k menu

6,30 – 9,45 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí, ranní cvičení, relaxace, hygiena, dopolední činnosti přerušené svačinou, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně, individuální péče
9,45 – 11,45 pobyt venku – s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážek (silný mráz, déšť, inverze,..)
11,45 – 12,15 hygiena, oběd
12,15 – 14,15 odpočinek, náhradní odpočinkové aktivity (zájmové hry, klidné činnosti ve třídě)
14,15 – 16,00 hygiena, svačina pohybová chvilka, odpolední zájmové činnosti dětí (hry, pokračování didakticky zacílených činností dle zájmu)

Podmínky zajišťující zdravou výchovu dětí zpět k menu

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle platných předpisů 3x denně. Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku podle výživových norem, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné časové intervaly. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

V mateřské škole se snažíme vytvářet prostředí, ve kterém se děti i dospělí cítí spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozím dětem vytváříme vhodné podmínky pro adaptaci možnost pobytu s rodiči, návštěvy MŠ před nástupem. Všichni zaměstnanci respektují potřeby dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Volnost a svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z potřebného řádu, který je v MŠ stanoven.

Pedagogický způsob vedení dětí je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte a jeho samostatným rozhodováním. Pedagogové se snaží o nenásilnou a vstřícnou komunikaci s dítětem, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Podporujeme děti v samostatnosti, užíváme pochvaly a pozitivního hodnocení pro jejich povzbuzení. Rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde je každý rád. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů).

Školní řád zpět k menu

stáhněte si v:

Žádost o přijetí dítěte zpět k menu

stáhněte si v:

Matěřská škola Dráček - Dolní Chvátliny 2009 | DolniChvatliny.cz