záhlaví

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 2. března 2010

Zveřejněno: Březen 10, 2010 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.
Zápis provedl: František Protiva

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Informace a prezentace dot. Titulů MAS Podlipansko
3.Inventarizace k 31.12.2009
4.Kontrola hospodaření- zpráva za rok 20069.
5.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
6.Závěr – usnesení.

1. F. Protiva přivítal přítomné. Je přítomno 12 zástupců Svazku, zasedání je tedy usnášeníschopné, k návrhu programu nejsou připomínky.

2. Přítomní byli seznámeni s informacemi o dotačních možnostech v rámci MAS Podlipansko (ing. Havelková). Školení na SZIF bude 11. 3. 2010. Dotace z Fondu kultury a sportu MAS – bude rozděleno cca 50 000,- Kč, předpokládaná výše příspěvku je do 5 000,- Kč. Vzato na vědomí.

3. Inventarizační komise předkládá závěrečný inv. zápis – nebylo shledáno závad. Výsledek inventur je navržen ke schválení. Schváleno 12 hlasy přítomných zástupců.

4. Přítomní byli seznámeni s výledkem kontroly hospodaření svazku za rok 2009. Rovněž byli seznámeni s návrhem na opatření. Vzato na vědomí.

5. F. Protiva navrhuje přiznat mimořádnou odměnu pro administrátora vzdělávacího projektu ve výši 20 000,- Kč z důvodu bezchybného zpracování závěrečné zprávy a následného získání peněz z dotace v celé přislíbené výši. Schváleno 12 hlasy přítomných zástupců.
Dále je navrženo uspořádat výjezdní zasedání členů svazku s výměnou zkušeností při zpracování žádostí o dotace, při tvorbě interních předpisů obcí a zajišťování finančních potřeb obcí. Zasedání se bude konat 13. 4. 2010 na sportovišti Dobré Pole od 15.00 hodin. Schváleno 12 hlasy přítomných zástupců.

6. Závěr jednání provedl F. Protiva s tím, že pokud je v jednotlivých bodech tohoto zápisu uvedeno vyjádření členů svazku, bude toto považováno jako platné usnesení z dnešního zasedání. Příští jednání svolá představenstvo svazku.

Zapsal: František Protiva

Vytisknout Vytisknout , Čtenářů 810 zobrazení
© Mikroregion Kouřimsko 2011 | Prohlášení o používání cookies