záhlaví

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 15. prosince 2009

Zveřejněno: Prosinec 18, 2009 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl: František Protiva
Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Rozpočtový výhled.
3.Rozpočet na rok 2010.
4.Kontrola hospodaření.
5.Inventarizace majetku k 31. 12. 2009, jmenování IK.
6.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
7.Závěr – usnesení.

1. F. Protiva přivítal přítomné. Je přítomno 11 zástupců Svazku, zasedání je tedy usnášeníschopné, k návrhu programu nejsou připomínky.

2. Přítomní byli seznámeni s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2011 až 2013. Schváleno 11 hlasy přítomných zástupců.

3. Dále byli přítomní seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2010, rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Schváleno 11 hlasy přítomných zástupců.

4. Přítomní byli seznámeni s výledkem dílčí kontroly hospodaření svazku ze dne 25. listopadu 2009. Vzato na vědomí.

5. Předseda svazku tímto stanovuje inventarizační komisi pro provedení inventur ke dni 31. 12. 2009 ve složení:
Hana Michálková, ing. Jiří Pechar, Mgr. Milan Varyš a František Stárka. Schváleno 11 hlasy přítomných zástupců.

6. Mgr. Čiháková žádá o dořešení předávacího protokolu na stan a pivní sety pro Město Kouřim.Dále proběhla všeobecná diskuze a výměna zkušeností mezi přítomnými.

7. Závěr jednání provedl F. Protiva s tím, že pokud je v jednotlivých bodech tohoto zápisu uvedeno vyjádření členů svazku, bude toto považováno jako platné usnesení z dnešního zasedání. Příští jednání svolá představenstvo svazku.

Zapsal: František Protiva

Vytisknout Vytisknout , Čtenářů 769 zobrazení
© Mikroregion Kouřimsko 2011 | Prohlášení o používání cookies