záhlaví

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 15. června 2010

Zveřejněno: Červen 21, 2010 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.
Zápis provedl: František Protiva

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Závěrečný účet svazku za rok 2009
3.Rozpočtové opatření 1/2010
4.Změna zástupce svazku v MAS
5.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
6.Závěr – usnesení.

1. F. Protiva přivítal přítomné. Je přítomno 9 zástupců Svazku, zasedání je tedy usnášeníschopné, k návrhu programu nejsou připomínky.

2. Přítomní byli seznámeni se zvěřejněním závěrečného účtu svazku za rok 2009, předseda svazku navrhuje schválit tento závěrečný účet bez výhrad. Schváleno 9 hlasy přítomných zástupců.

3. Účetní svazku předkládá znění rozpočtového opatření č. 1/2010. Schváleno 9 hlasy přítomných zástupců.

4. Vzhledem k tomu, že F. Protivovi končí již druhé volební období ve správní radě MAS Podlipansko a.s. je nutno navrhnout do voleb jiné zástupce za svazek. Navrženi jsou ing. Jiří Pechar a mgr. Milan Varyš. Schváleno 9 hlasy přítomných zástupců.

5. Závěr jednání provedl F. Protiva s tím, že pokud je v jednotlivých bodech tohoto zápisu uvedeno vyjádření členů svazku, bude toto považováno jako platné usnesení z dnešního zasedání. Příští jednání svolá představenstvo svazku.
Zapsal: František Protiva

Vytisknout Vytisknout , Čtenářů 829 zobrazení
© Mikroregion Kouřimsko 2011 | Prohlášení o používání cookies