záhlaví

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko dne 20. ledna 2009

Zveřejněno: Leden 23, 2009 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni:
dle prezenční listiny

Zápis provedl:
František Protiva

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. MAS Podlipansko
3. Rozpočtové opatření č. 2/2008.
4. Informace z jednání představenstva svazku.
5. Převod majetku svazku na obce (stny a sety).
6. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
7. Závěr – usnesení.

1. 1.F. Protiva přivítal přítomné. Je přítomno 10 zástupců Svazku, zasedání je tedy usnášeníschopné, k návrhu programu nejsou připomínky.

2. F. Protiva seznámil přítomné s návrhem MAS Podlipansko na spolupráci a poskytování služeb v oblasti dotací. Bližší a konkretní informace přednesly ing. Havelková a K. Hejduková. Dále byl předložen návrh Mandátní smlouvy s MAS Podlipansko a návrh představenstva svazku tuto smlouvu uzavřít. Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných.

3. F. Protiva přednesl znění rozpočtového opatření č. 2/2008. Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných.

4. F. Protiva seznámil přítomné o výsledku jednání představenstva svazku. Na jednání dne 14. ledna 2009 byl předsedou představenstva svazku zvolen František Protiva a místopředsedou ing. Jiří Pechar.

5. F. Protiva informuje přítomné o správném postupu při převodu majetku svazku na obce. Záměr byl řádně zveřejněn v době od 10. 12. 2008 do 29. 12. 2008. Vzhledem k tomu, že dle účetních pravidel je nutno tento majetek převést na obce v jeho pořizovací ceně, navrhuje představenstvo svazku částečně v tomto smyslu revokovat usnesení ze dne 9. 12. 2008, čl. 2 a změnit tam uvedených 67% na 100%. Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných.

6. V diskuzi vystoupili: – ing. J. Havelková, informace o nejbližších dotačních možnostech, prosí o spolupráci při zjišťování stavu místních komunikací a stavu silnic III. tř. na území svazku.
- K. Hejduková, informace o dotačních možnostech únor, březen (MMR).
- ing. Pechar, informace od JUDr. Molnára ve věci potřeb oprav silnic.
- F. Protiva upozorňuje na nutnost včasné úhrady členského příspěvku obcí, dle stanov je termín do 31. března každého roku.

7. Závěr jednání provedl F. Protiva s tím, že pokud je v jednotlivých bodech tohoto zápisu uvedeno vyjádření členů svazku, bude toto považováno jako platné usnesení z dnešního zasedání. Příští jednání svolá představenstvo svazku v termínu kolem 20. března 2009, hodina a místo budou upřesněny.

Zapsal: František Protiva

Vytisknout Vytisknout , Čtenářů 855 zobrazení
© Mikroregion Kouřimsko 2011 | Prohlášení o používání cookies