záhlaví

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 9. října 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Říjen 15, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl: Michal Davídek

Program:

Úvod jednání.
Prezentace MAS Podlipansko
POV 2007 – definitivní rozdělení laviček
POV 2008 – Svazek obcí
POV 2008 – obce
Diskuze,připomínky a návrhy členů svazku.
Závěr – usnesení. Přečíst »

ZápisZ jednání o dopravní obslužnosti konaného dne 18. září 2007na OÚ Dolní Chvatliny

Zveřejněno: Září 19, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl Michal Davídek
1. F. Protiva přivítal přítomné zástupce obcí a dopravců. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 18. září 2007 od 18.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

Zveřejněno: Září 19, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl: Michal Davídek

Program:

Úvod jednání – informace o jednání – dopis hejtmanovi kraje.
Dotace POV 2007.
Grantová řízení, informace MAS, Kouřimský turistický okruh, webové stránky.
Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 19. června 2007 od 19.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Červen 28, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny, předseda svazku

Program:

Úvod jednání.
Dopis hejtmanovi Dotace POV 2007.
Různé, diskuze
Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 29. května 2007 od 19.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Červen 5, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny, předseda svazku

Program:

Úvod jednání.
Dotace POV 2007.
Cyklostezky – dotace 2008.
Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 13. března 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Březen 15, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Program:

1. Úvod jednání.
2. Projednání příspěvku na školu.
3. Dotace – p. Davídek.
4. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku .
5. Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 13. února 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Únor 18, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny, předseda svazku

Program:

Úvod jednání.
Projednání stavu v dopravní obslužnosti, Stč. kraj, OAD, ROPID,UDI Morava.
Volby orgánů svazku.
Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku . Závěr – usnesení.

1. Je přítomno 15 zástupců obcí svazku, schůze je usnášeníschopná. K návrhu programu nejsou připomínky. Byli přivítáni zástupci Stč. Kraje, OAD, ROPIDu a firmy UDI Morava.

2.Úvod jednání k dopravní obslužnosti provedla paní Koudelková, zástupce odboru dopravy Stč. kraje. Dále vystoupili:

- Ing. Návrat, jízdní řády zůstaly beze změny, případné změny jsou projednávány s obcemi. Nebyly vzneseny žádné připomínky kromě Svojšic. Není možné zvolit intervalovou dopravu. Bude se rozšiřovat doprava na Sadskou (cca 200 nových pracovních míst). Informaci doplňuje ing. Koutek. Je uvedena mailová adresa na ing. Návrata: navrat.vladimir@udimorava.cz.

- Obec Žabonosy – nová linka . Kouřim, Toušice, Svojšice, Platany – návrh trasy k jednání (odstavná plocha v Kouřimi).

- Č. Brod – Sadská – řešeno PID, hlavně vlakem.

- Obec Třebovle – vytíženost spojů na Platany a Kolín není a naopak pracovní dny nejsou dostatečně zajištěny, např. dopolední spoj z Kouřimi.

- Ing. Návrat žádá o zaslání konkrétních připomínek na dopravu mailem.

- Obec Toušice, Mlékovice – různé tarify cestovného, navrhujeme sjednotit pásma (zóny). Bylo by dobré přidat dopolední spoj směrem na Zásmuky.

- Obec Horní Kruty – nedělní spoj nemá nnávaznost zpět v Kouřimi.

- ROPID – není techický důvod aby autobus nemohl navazovat.

- Obec Vitice navrhuje schůzku s ROPIDem ve věci plateb na ostatní dopravní obslužnost. Důvod je v četnosti obcí a počtu spojů (vysoké úhrady). Poměrná platba na obyvatele je nespravedlivá, je nutné postupovat dle skutečné obslužnosti v obcích.

- Paní Koudelková – PID je pro kraj velmi drahá, přestože došlo k navýšení kilometrů. SID Má lepší přehled o počtu přepravených osob.

- Mgr. Čiháková – PID pro obce provádí službu v současné době dostatečně.Ing.

- Pechar se omlouvá z jednání v 19.00 hod.

- Na dotaz mgr. Čihákové jaký bude postup kraje v případě, že obce nebudou přispívat na ostatní DO bylo odpovězeno, že kraj v současné době nepřispívá na ostatní DO.

- Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko tímto žádá aby Stč. kraj převedl část dopravy z ostatní DO do základní DO.

- Oprava mostku v „Malátkách“ , který by měl být opraven až v roce 2008 a ne do konce roku 2006 jak bylo původně přislíbeno. Tento postup Kraje nás vede k přesvědčení, že včasné neprovedení oprav je zbytečným plýtváním prostředků Kraje.

- Ze strany Obcí je konstatováno, že není vždy dodržena maximální docházková vzdálenost. Je nutno dodržet jednotný postup.

- Mgr. Čiháková vyzdvihuje postup ROPIDu při zavádění nového systému DO na rozdíl od SID, jehož postup při zjišťování skutečností pro DO je vzhledem k výsledku nedostatečný.

- Obec Barchovice – Při přechodu pod PID je sice příspěvek na ostatní DO ctyřnásobný, ale doprava je zajištěna účelně a ke spokojenosti občanů. Navrhuje řešit školní autobusy samostatnými linkami. Nárust obslužných kilometrů PID není v našem regionu vidět. Rozdíly v úhradách DO vzhledem k počtu spojů v naší oblasti a na Kladensku nejsou pro nás pochopitelné.

- Zástupci krajského úřadu znovu uvedli, že standardy zákl. DO ve Stč. znamenají 6 párů spojů v pracovní dny a v ostatních dnech 2 páry spojů denně.

- Přestože postupné převádění ostatní DO do základní DO se u nás projevuje zvyšováním příspěvků obcí dopravcům.

- Obec Zalešany – zrušený vlakový spoj není nahrazen autobusovým a je třeba náprava.

- Paní Koudelková vysvětluje, že se problémy s mikroelektronikou řeší. Bude se zavádět kvalitnější typ čipových karet tak, aby mohly být služby pomocí těchto karet rozšířeny i do jiných dopravních společností. (Nymbursko, Zálabsko, Ml. Boleslav, PID a ČD).

- Někteří členové svazku upozorňují na občas špatnou kvalitu cestování – některé autobusy OAD nejsou v zimě vytápěny.

- Ing. Koutek – OAD pořádá přeškolení pro řidiče na autobusy a informuje, že poskytují zajímavé pobídky pro nové zájemce.

- Obec Dolní Chvátliny žádá o vysvětlení a nápravu rozdílu v jízdném ve směru na Kolín, kdy převážně školní autobus uplatňuje prakticky dvojnásobné jízdné na přibližně stejnou vzdálenost (rozdíl cca 2 km). Je škoda, že dosud nebyla zohledněna ani jedna připomínka z minulé schůzky k dopravní obslužnosti koncem června minulého roku, kde byli všichni dnes zúčastnění rovněž přítomni. Rovněž požaduje zajištění dopravní obslužnosti směr Zásmuky a Bečváry (lékař, zaměstnání v Praze, pověřený úřad), o prázdninách se nejezdí vůbec. Dále požadujeme vhodnou úpravu jízdních řádů s ohledem na změnu převažující pracovní doby a nárůst zaměstnanosti v Praze. Přidání spojů v SO a NE v dopoledních hodinách je neopodstatněné a zbytečně nadstandardní- nejsou využívány ani pro zaměstnání ani pro volný čas.

- Na závěr tohoto bodu jednání byli zástupci obcí vyzváni aby své další připomínky k dopravní obslužnosti předávali přímo el. poštou na výše uvedenou adresu ing. Návratovi a zároveň na vědomí ing. Babkovi na Stč, kraj.

3. Po přestávce seznámil F. Protiva přítomné se závěry kontroly hospodaření svazku za rok 2006, na příští schůzi svazku bude navrženo opatření k odstranění zjištěných závad. Pak navrhl, aby volby orgánů svazku (doplnění představenstva, kontrolní komise a předseda svazku) provedla návrhová komise ve složení p. Sl. Lahoda a Jos. Lanc. Odsouhlaseno všemi hlasy přítomných zástupců obcí. Volby byly provedeny aklamací s tímto výsledkem:

-Do představenstva svazku za M. Vedrala zvolen p. Pavel Hošta ( Horní Kruty). Odsouhlaseno 13 hlasy přítomných zástupců obcí, jeden se zdržel.

-Nová Kontrolní komise ve složení Jiří Batela, Jaroslav Kolář a František Stárka. Odsouhlaseno všemi hlasy přítomných zástupců obcí.

-Předsedou svazku zvolen František Protiva. Odsouhlaseno 13 hlasy přítomných zástupců obcí, jeden se zdržel.

4. – Paní mgr. Čiháková seznámila přítomné s výkladem ustanovení Vodního zákona vzhledem k zániku povolení odběru spodní vody ze studní a s výsledky jednotlivých obcí v oblasti třídění odpadů. Dále s návrhem nových veřejnoprávních smluv na zajištění činnosti přestupkové komise.

- Bylo odsouhlaseno přijetí pana Michala Davídka na částečný úvazek jako pracovníka při administraci dotací pro svazek a jeho členy. Pro rok 2007 budou mzdové a režijní náklady hrazeny z rozpočtu svazku. Odsouhlaseno 13 hlasy přítomných zástupců obcí, jeden se zdržel.

- Dále proběhla diskuze k předloženému návrhu na úhradu „neinvestičních nákladů na školu Kouřim“, jsou navrženy dvě alternativy z nichž jedna zohledňuje předem neodsouhlasené navýšení nákladů proti původnímu rozpočtu. Bylo dohodnuto, že oba návrhy projednají příslušné obce ve svých zastupitelstvech a na příštím jednání bude rozhodnuto o konečné výši úhrady. Odsouhlaseno 13 hlasy přítomných zástupců obcí, jeden se zdržel.

Závěr jednání provedl F. Protiva s tím, že pokud je v jednotlivých bodech tohoto zápisu uvedeno vyjádření členů svazku, bude toto navrženo jako platné usnesení z dnešního jednání.

Příští jednání SO bude 13. března 2007 od 18.00 hodin v Kouřimi.

Zapsal: František Protiva

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 23. ledna 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Leden 23, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny, předseda svazku

Program:

Úvod jednání.

Stav komunikací, opravy a údržba – zpráva SÚS K. Hora.

Projednání stavu v dopravní obslužnosti, Stč. kraj, OAD.

Volby orgánů svazku.

Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku . Závěr – usnesení. Přečíst »

Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na rok 2006

Zveřejněno: Leden 21, 2006 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Příjmy:

příspěvky obcí                                                                                 160000,-
tržby za propag. materiály                                                             10 000,–
ostatní příjmy (úroky apod.)                                                             2 000 ,–

Předpokládané příjmy v roce 2006 celkem 172 000,-


Výdaje:

Propagace svazku (internet, brožury apod.)                                       30 000,-
Služby Město Kouřim ( administrace, spisovna,účetnictví)               15 000,-
Poradenská, projektová a právní služba 45 000,-

Podpora účasti regionu v LEADERu – MAS Podlipansko                     60 000,-

Rezerva                                                                                                     12 000,-


Předpokládané výdaje v roce 2006 celkem 172 000,-

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 27. prosince 2005

Zveřejněno: Prosinec 27, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,


Program:
1. Úvod jednání.
2. Propagační materiály mikroregionu.
3. Dopravní obslužnost
4. Rozpočtové opatření č. 3 a rozpočet svazku na rok 2006
5. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku. 6. Závěr –usnesení.
 1. Úvod jednání provedl F. Protiva, přivítal přítomné hosty jednání a konstatoval, že jednání svazku je usnášeníschopné. K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky.
 2. Pan Řezníček seznámil přítomné se stavem práce na propagačním letáku a podkladech pro www stránky. Předal přítomným po vysvětlení vzor příspěvku pro jednotlivé obce. Bylo dohodnuto, že zpracované příspěvky za jednotlivé obce budou průběžně zaslány na mail pana Řezníčka, nebo předány nejpozději na příštím jednání svazku.
 3. Informace o dopravní obslužnosti ze strany OAD (p. ing. Koutek):
 • výzva obcím k pomoci při řešení stavu bezpečnosti autobusových zastávek,
 • ničení autobusů z důvodu zarostlých komunikací (zúžení průjezdnosti),
 • neochota SÚS pomáhat autobusům při špatné sjízdnosti silnic. Odmítají pomoc autobusu v nouzi na silnici při nesjízdnosti komunikace,
 • Projednávání příspěvků a smluv o zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2006 zajišťuje ing. Zeman – je pověřen jednat se všemi obcemi.
 • Žádosti o změny, popř. připomínky k veřejné dopravě směřovat na krajský úřad – ing. Babka a zároveň dát na vědomí ing. Zemanovi OAD Kolín,
 • jízdní řády autobusů se změnily v souvislosti se změnou grafikonu ČD – byla stanovena povinná návaznost na vlakové spoje,
 • byla přednesena stížnost ze strany starostů na jednání pana ing. Zemana hlavně z důvodu neprojednávání změn jízdních řádů a občasné neochoty k jednání. Bylo odpovězeno, že je obtížné koordinovat jednotlivé dopravce,
 • integrace dopravy by měla začít pravděpodobně od začátku letních prázdnin 2006,
 • bylo dohodnuto, že obce pošlou kontaktní spojení na el. adresu OAD: koutek@csap.cz , začátkem roku by měl být projednáván nový systém veřejné dopravy.
 1. F. Protiva přednesl návrh rozpočtového opatření č. 3/2005. Přednesený návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů svazku.

Dále F. Protiva přednesl návrh rozpočtu svazku na rok 2006. Přednesený návrh byl

přijat a po splnění zveřejňovací povinnosti bude projednáno jeho schválení.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů svazku.

 1. S ohledem na stanovy svazku je třeba provést volby představenstva a předsedy svazku (dvouleté volební období). Bude provedeno na nejbližší usnášeníschopné schůzi svazku. Byl předložen návrh mandátní smlouvy Městem Kouřim o zajištění spisové služby a zpracování účetnictví pro mikroregion. Přednesený návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů svazku.

Starostka Města Kouřim nabízí možnost pro obce, že by mohly novou povinnost zveřejňování některých písemností Obce plnit prostřednictvím www stránek Města Kouřim.

Na příští jednání svazku je třeba přinést čestné prohlášení Obcí o zajištění péče o vysazenou zeleň v rámci poskytnuté dotace POV 2005.

Závěr jednání provedl F. Protiva s tím, že pokud je v jednotlivých bodech tohoto zápisu uvedeno vyjádření svazku, je toto zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští jednání DSO bude dne 31. ledna 2006 od 17.00 hodin na MÚ Kouřim.


Zapsal: František Protiva

Stránka 5 z 6«123456»
© Mikroregion Kouřimsko 2011 | Prohlášení o používání cookies