záhlaví

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 23. ledna 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Leden 23, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny, předseda svazku

Program:

Úvod jednání.

Stav komunikací, opravy a údržba – zpráva SÚS K. Hora.

Projednání stavu v dopravní obslužnosti, Stč. kraj, OAD.

Volby orgánů svazku.

Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku . Závěr – usnesení. Přečíst »

Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na rok 2006

Zveřejněno: Leden 21, 2006 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Příjmy:

příspěvky obcí                                                                                 160000,-
tržby za propag. materiály                                                             10 000,–
ostatní příjmy (úroky apod.)                                                             2 000 ,–

Předpokládané příjmy v roce 2006 celkem 172 000,-


Výdaje:

Propagace svazku (internet, brožury apod.)                                       30 000,-
Služby Město Kouřim ( administrace, spisovna,účetnictví)               15 000,-
Poradenská, projektová a právní služba 45 000,-

Podpora účasti regionu v LEADERu – MAS Podlipansko                     60 000,-

Rezerva                                                                                                     12 000,-


Předpokládané výdaje v roce 2006 celkem 172 000,-

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 27. prosince 2005

Zveřejněno: Prosinec 27, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,


Program:
1. Úvod jednání.
2. Propagační materiály mikroregionu.
3. Dopravní obslužnost
4. Rozpočtové opatření č. 3 a rozpočet svazku na rok 2006
5. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku. 6. Závěr –usnesení.
 1. Úvod jednání provedl F. Protiva, přivítal přítomné hosty jednání a konstatoval, že jednání svazku je usnášeníschopné. K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky.
 2. Pan Řezníček seznámil přítomné se stavem práce na propagačním letáku a podkladech pro www stránky. Předal přítomným po vysvětlení vzor příspěvku pro jednotlivé obce. Bylo dohodnuto, že zpracované příspěvky za jednotlivé obce budou průběžně zaslány na mail pana Řezníčka, nebo předány nejpozději na příštím jednání svazku.
 3. Informace o dopravní obslužnosti ze strany OAD (p. ing. Koutek):
 • výzva obcím k pomoci při řešení stavu bezpečnosti autobusových zastávek,
 • ničení autobusů z důvodu zarostlých komunikací (zúžení průjezdnosti),
 • neochota SÚS pomáhat autobusům při špatné sjízdnosti silnic. Odmítají pomoc autobusu v nouzi na silnici při nesjízdnosti komunikace,
 • Projednávání příspěvků a smluv o zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2006 zajišťuje ing. Zeman – je pověřen jednat se všemi obcemi.
 • Žádosti o změny, popř. připomínky k veřejné dopravě směřovat na krajský úřad – ing. Babka a zároveň dát na vědomí ing. Zemanovi OAD Kolín,
 • jízdní řády autobusů se změnily v souvislosti se změnou grafikonu ČD – byla stanovena povinná návaznost na vlakové spoje,
 • byla přednesena stížnost ze strany starostů na jednání pana ing. Zemana hlavně z důvodu neprojednávání změn jízdních řádů a občasné neochoty k jednání. Bylo odpovězeno, že je obtížné koordinovat jednotlivé dopravce,
 • integrace dopravy by měla začít pravděpodobně od začátku letních prázdnin 2006,
 • bylo dohodnuto, že obce pošlou kontaktní spojení na el. adresu OAD: koutek@csap.cz , začátkem roku by měl být projednáván nový systém veřejné dopravy.
 1. F. Protiva přednesl návrh rozpočtového opatření č. 3/2005. Přednesený návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů svazku.

Dále F. Protiva přednesl návrh rozpočtu svazku na rok 2006. Přednesený návrh byl

přijat a po splnění zveřejňovací povinnosti bude projednáno jeho schválení.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů svazku.

 1. S ohledem na stanovy svazku je třeba provést volby představenstva a předsedy svazku (dvouleté volební období). Bude provedeno na nejbližší usnášeníschopné schůzi svazku. Byl předložen návrh mandátní smlouvy Městem Kouřim o zajištění spisové služby a zpracování účetnictví pro mikroregion. Přednesený návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů svazku.

Starostka Města Kouřim nabízí možnost pro obce, že by mohly novou povinnost zveřejňování některých písemností Obce plnit prostřednictvím www stránek Města Kouřim.

Na příští jednání svazku je třeba přinést čestné prohlášení Obcí o zajištění péče o vysazenou zeleň v rámci poskytnuté dotace POV 2005.

Závěr jednání provedl F. Protiva s tím, že pokud je v jednotlivých bodech tohoto zápisu uvedeno vyjádření svazku, je toto zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští jednání DSO bude dne 31. ledna 2006 od 17.00 hodin na MÚ Kouřim.


Zapsal: František Protiva

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 15. listopadu 2005

Zveřejněno: Listopad 19, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:

Úvod jednání

Informace o škole Kouřim včetně prohlídky budovy a učebenRežijní náklady na žáka této školy – příspěvek od obcí

Stav prací na využití dotace na zeleň

Program LEADER informace o postupu prací na zapojení do programu

Rozpočtové opatření č. 2/2005

Rozpočet svazku na rok 2006 – předběžný návrh rozpočtu k připomínkování.

Diskuze, připomínky a na vrhy členů svazku Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 21. června 2005 od 18.30 hodin na OÚ Malotice.

Zveřejněno: Červen 27, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:
1. Úvod jednání
2. Informace a odpovědi zástupce PČR
3. Rozpočet svazku na rok 2005 – zpráva o plnění, předpokládaná rozpočtová opatření vzhledem k přijaté dotaci a pololetní uzávěrce
4. Rozdělení dotace KÚ na zeleň
5. Prezentace internetových stránek, které by měl svazek využívat
6. Informace o průběhu příprav na přistoupení do programu LEADER
7. Diskuze, připomínky a na vrhy členů svazku Závěr – usnesení.
Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 24. května 2005 od 18.30 hodin na OÚ Žabonosy.

Zveřejněno: Květen 28, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:
1. Úvod jednání
2. Program LEADER
3. Diskuze a různé informace
4. Závěr – usnesení.
Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 17.ledna 2005 od 18.00 hodin na OÚ v Třebovli.

Zveřejněno: Leden 20, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:
1. Úvod jednání
2. Informace o hospodaření svazku v roce 2004
3. Návrh rozpočtu svazku na rok 2005
4. Diskuze a různé informace
5. Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 17.dubna 2005 od 18.00 hodin na MěÚ v Kouřimi.

Zveřejněno: Duben 17, 2001 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:
1. Úvod jednání
2. Ukázka oprav silnic
3. Ostatní dopravní obslužnost – OAD
4. Program LEADER
5. Diskuze a různé informace
6. Závěr – usnesení.
Přečíst »

Stránka 5 z 5«12345
Mikroregion Kouřimsko 2011