Zápis ze zasedání ZO ze dne 29. 3. 2016

Zápis č. 201603 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 29. 3. 2016

 

Přítomni:   František Protiva, Jaroslav Hoření, Ing. Iva Kuchařová, Radek Štika, Radek Sršeň, Jarmila Dědková

 Omluveni: Milan Štika – nemoc, Roman Jeřábek – zaměstnání, Jarmila Havlínová – zaměstnání – v průběhu jednání se dostavila (17:07 hodin)

 Hosté:         Zástupci firmy Ekologický rozvoj a výstavba, s. r. o.  a zástupce Advokátní kanceláře

 Zapisovatel:   Radka Kostková

 Ověřovatelé:  Jarmila Dědková, Ing. Iva Kuchařová

 Program:       

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Informace obecního úřadu.

3. Kontrola hospodaření za rok 2015.

4. Informace ERV – vodohospodářská infrastruktura.

5. Výběrové řízení na poskytovatele úvěru.

6. Výběr zhotovitele.

7. Účetní závěrka za rok 2015 – MŠ.

8. Účetní závěrka za rok 2015 – Obec.

9. Závěrečný účet Obce za rok 2015.

10. Rozpočtové opatření č. 1/2016.

11. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

12. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 16:00 s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu

Běžná administrativní činnost OÚ, roční účetní závěrka, příprava závěrečného účtu za rok 2015, zpracování povinných hlášení a daňových přiznání. Zabezpečení schůzek hodnotící komise ve spolupráci s právním zástupcem obce. Zabezpečení aktualizace povolení pro vodohospodářskou infrastrukturu.

3. Kontrola hospodaření obce za rok 2015

Starosta seznámil zastupitelstvo se závěrečnou zprávou z kontroly hospodaření obce za rok 2015.

Kontrola proběhla ze strany auditorů krajského úřadu ve dnech 30. 10. 2015 – dílčí a 19. 2. 2016 – závěrečná. Obě kontroly proběhly s výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy přítomných.

4. Informace ERV – vodohospodářská infrastruktura

Přítomní zástupci ERV seznámili zastupitelstvo se stavem prací na žádosti o dotaci na vybudování I. etapy vodohospodářské infrastruktury obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

5. Výběrové řízení na poskytovatele úvěru.

Pro zajištění průběžného financování akce je třeba zajistit pro obec úvěr ve výši 15 mil. Kč. Starosta navrhuje přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 15 mil. Kč, administrovaného jako zakázka malého rozsahu mimo režim Zákona o veřejných zakázkách a zároveň mimo režim platné směrnice obce o zakázkách malého rozsahu. Jako zástupce zadavatele v tomto řízení schvaluje společnost Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., IČ: 27504514 dle platné mandátní smlouvy. Schváleno 5 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.

 V průběhu projednávání 6. bodu přišla další členka ZO paní Jarmila Havlínová.

 

6. Výběr zhotovitele

Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím hodnotící komise pro výběr zhotovitele I. etapy vodohospodářské infrastruktury. Na základě splnění povinných kriterií zadávacího řízení všemi uchazeči byl vybrán a komisí doporučen zastupitelstvu ke schválení účastník, který nabídl nejnižší cenu realizace projektu. Podmínkou zadávacího řízení byl také souhlas s úplným zněním smlouvy o dílo. Z toho důvodu starosta navrhuje zastupitelstvu následující usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele na základě výsledku veřejné zakázky „Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny“ se společností Sdružení Společnost Dolní Chvatliny – ESB/VPK. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 7. Účetní závěrka za rok 2015 – MŠ

Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka MŠ za rok 2015. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2015   7 hlasy přítomných.

 8. Účetní závěrka za rok 2015 – Obec.

Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka Obce za rok 2015. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce za rok 2015  7 hlasy přítomných.

 9. Závěrečný účet Obce za rok 2015.

Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2015 byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ předepsaným způsobem i na webových stránkách obce dne 25. 2. 2016, do dnešního dne nebyla doručena k tomuto závěrečnému účtu jakákoliv připomínka. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2015 bez výhrad 7 hlasy přítomných. 

 10. Rozpočtové opatření č. 1/2016.

Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1/2016, které bylo projednáno a schváleno FV dne 23. 3. 2016. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje toto rozpočtové opatření 7 hlasy přítomných.

11. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

Žádost paní ředitelky MŠ o převedení hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu a zároveň žádá o jeho použití na nákup vybavení MŠ (lehátka, lavičky do šatny a vybavení do školní zahrady a kuchyně). Zastupitelstvo schvaluje tuto žádost 7 hlasy přítomných.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015816/VB/1, Dolní Chvatliny, kNN a NN pro p. č. 83/2. Zastupitelstvo schvaluje tuto žádost a pověřuje starostu podpisem této smlouvy 6 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kolín na vánoční koncert VDO konaný v prosinci 2016 ve výši 23700 Kč. Zastupitelstvo schvaluje podání této žádosti 7 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje bezúplatný převod podílu 1/14 na pozemcích p. p. č. 415/1 a 415/2, které jsou zapsané na listu vlastnictví č. 428 pro katastrální území Dolní Chvatliny, obec Dolní Chvatliny v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, z vlastnictví České republiky-ÚZSVM do vlastnictví Obce Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo schvaluje podání této žádosti 7 hlasy přítomných.

 Žádost SDH Mančice o souhlas s umístěním sídla spolku v obecní budově Mančice 51. Bude rozhodnuto na základě konzultace se stavebním úřadem. V případě kladného výsledku zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

12. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dne 6. dubna v 18.00 hodin na OÚ.

Jednání ukončeno v 18:15   hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 29. března 2016.

Zapsala:                      Radka Kostková

Zápis ověřili:               Jarmila Dědková,  Ing. Iva Kuchařová