Zápis ze zasedání ZO ze dne 27. 3. 2023

Zápis č. 202303

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 27. 3. 2023

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan, Havlín, Ing. Jaromír Jaroš, Radek Štika

Omluveni:     Jakub Skočdopole

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij

Program:

  1. Úvod a usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Rozpočtové opatření 3/2023
  4. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2022
  5. Vysokorychlostní trať (VRT)
  6. Dotace
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  8. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:40 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, projektová příprava MŠ, dešťová kanalizace – povolení. V objektu OÚ – oprava topení v zasedací místnosti. Porada starostů – Kolín, Noc s Andersenem v zasedacím místnosti OÚ. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2023

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.3/2023. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

4. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2022

Znění návrhu závěrečného účtu Obce za rok 2022 bylo zveřejněno dne 3. března 2023 na úřední desce OÚ a webových stránkách obce. Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo Obce schvaluje závěrečný účet Obce za rok 2022 bez výhrad. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

5. Vysokorychlostní trať (VRT)

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny bere na vědomí informaci o probíhající přípravě úseku tratě Poříčany – Světlá nad Sázavou z jednání z Měú Kouřim ze dne 21. 3. 2023.

6. Dotace 

Stavební úpravy Mateřské školy čp. 26“

Výběrové řízení zajistila pro obec firma Witendr s.r.o. dle podmínek poskytovatele dotace mimo směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dolní Chvatliny. Došlo ke zrušení tohoto zadávacího řízení, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení – nebyla doručena žádná nabídka. Bude provedeno nové výběrové řízení v termínu do konce roku 2023. Zastupitelstvo bere na vědomí.

NSA – oprava povrchu víceúčelového hřiště

Výběrová komise ve složení: Předseda Ing. Jaromír Jaroš, člen Lukáš Pokrovskij, člen Josef Šedivý předložili zápis o provedeném otvírání obálek ze dne 27. 3. 2023  – oprava povrchu víceúčelového hřiště Dolní Chvatliny. Výběrová komise doporučuje ZO uzavřít smlouvu s fimou Ing. Jiří Huptych J.I.H Praha 10 – OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost ke změně užívání části stavby –  žadatelé L.V. a J.V.. Dle platného ÚP a po předložení závazného stanoviska územního plánování Měú Kolín. ZO souhlasí se změnou užívání stavby na dětskou skupinu za předpokladu, že změna užívání objektu bude projednána v příslušném režimu  stavebního zákona. Zastupitelstvo  schvaluje  4  hlasy  přítomných – 1  se  zdržel –  3 proti.

 

Žádost ředitelky MŠ o převedení částky 9615,63 Kč – výsledku hospodaření MŠ do rezervního fondu. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

Vyjádření k dokumentaci pro územní projednání – optická síť Horní Chvatliny   – ZO schvaluje za podmínek obce. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti  v k.ú. Horní Chvatliny – IV-12-6032722/VB/1 – rozšíření kabelové sítě. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných, pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 

Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem z kontrolního výboru ze dne 3.3. 2023. KV neshledal žádné připomínky. ZO bere na vědomí.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

 

V Dolních Chvatlinách dne 27. března 2023

 

Zapsal: Radek Sršeň

Zápis ověřil: Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij

Komentáře jsou zavřeny.