Zápis ze zasedání ZO ze dne 24. 9. 2019

Zápis č. 201905 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 24. 9. 2019

 

Přítomni:         Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva              Kuchařová, Věra Fundová

Omluveni:        Zdeněk Štika – zaměstnání

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Radek Sršeň, Jaroslav Hoření

Hosté:                pan Hercog, pan Divíšek

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Oprava márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách

4. Rozpočtové opatření č. 4/2019

5. Záměr pronájmu nebytových prostor

6. Směrnice obce Dolní Chvatliny

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18.04 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu. V srpnu proběhla dílčí část přezkumu kontroly hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

3. Oprava márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách

Starosta předkládá návrh na provedení udržovacích prací na objektu márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách. Pro zachování a opravení márnice 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržely se 3 hlasy. Zastupitelstvo souhlasí 5 hlasy přítomných se zachováním a opravením márnice.

Na zpracování projekčních prací byly osloveny: Radim Kozlovský Kolín,  ing. Jaroslav Kubeš Volárna a I. Koutová Křečhoř. Nabídky přišly od R. Kozlovského a ing. J. Kubeše.

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2019. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

V 19.30 opustil zasedání pan Lukáš Hejduk.

 

5. Záměr pronájmu nebytových prostor

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu nebytových prostor bývalého obchodu v Dolních Chvatlinách 7 hlasy přítomných.

 

6. Směrnice Obce Dolní Chvatliny

Předsedkyně finančního výboru I. Kuchařová a účetní R. Kostková překládají zastupitelstvu ke schválení zaktualizované směrnice obce Dolní Chvatliny č.1/2019-účtový rozvrh, č.2/2018-hmotná odpovědnost, č. 3/2019-harmonogram účet. závěrka, č. 4/2019-finanční kontrola, č.5/2019-rozpočové hospod., č. 6/2019-majetek p. o. MŠ, č. 7/2019-pokladna, č.8/2019-časové rozlišení, č.9/2019-majetek, č.10/2019-inventarizace, č.11/2019-opravné položky, č.12/2019-účetní doklady, č.13/2019-cestovní náhrady, č. 14/2019 – mobilní telefony, č. 15/2019 – odpisování majetku, č. 16/2019 – reálná hodnota, č. 17/2019-veřejné zakázky malého rozsahu, č. 18/2019-spisový řád, č. 19/2019-GDPR, č. 20/2019-podrozvaha. Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy přítomných uvedené směrnice.

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost MK o uvedení pozemku č. 291/1 v Mančicích do původního stavu z důvodu rekonstrukce vjezdové brány a stavby chodníku. Na předmětném pozemku se nachází návoz hlušiny, již zarostlá náletovými keři a plevelem, ze sousedící parcely, která byla původně navezena dočasně při rekonstrukci č. p. 14. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby vyzval majitele č. p. 14 k odstranění předmětné hlušiny nejpozději do konce roku 2019.

 

Žádost o vyjádření vlastníka dotčených pozemků k navrhovaným opatřením. Která byla v rámci projektu – Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Výrovky. Zastupitelstvo nesouhlasí s navrhovanými opatřeními na obecních pozemcích 7 hlasy přítomných.

 

Účetní R. Kostková předkládá návrh na vyřazení z drobného dlouhodobého hmotného a podrozvahového majetku (viz. příloha). Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných.

 

Nabídka geodetických prací na zaměření vodovodu a kanalizace ve věci věcných břemen na pozemcích Středočeského kraje. Osloveny byly firmy Geodézie Kolín, Geoaxis s. r. o. a Geodetická kancelář Kolín. Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných se zadáním geodetických prací firmě Geoaxis s.r.o..

 

Žádost Energo Final Radim o vyjádření na akci kNN Mančice p. č. 56/5. Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných s realizací výše uvedené akce dle platných ČSN pro projektování energetických zařízení a příslušných zákonů.

 

Prořezávku lesa v lokalitě topoly provede MS Chvatliny z. s. bez nároku na odměnu s tím, že si ponechá prořezané kmeny pro myslivecké účely. Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 20.50 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 24. září 2019.

Zapsala:              Radka Kostková

Zápis ověřili:     Radek Sršeň, Jaroslav Hoření

 

Komentáře jsou zavřeny.