Zápis ze zasedání ZO ze dne 22.1.2015

Zápis č. 201501
ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného
v Dolních Chvatlinách dne 22. 1. 2015

Přítomni: František Protiva, Jaroslav Hoření, ing. Iva Kuchařová, Radek Štika, Jarmila Havlínová, Roman Jeřábek
Omluveni: Milan Štika, Radek Sršeň, Jarmila Dědková
Hosté:
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jarmila Havlínová, ing. Iva Kuchařová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Inventury 2014.
4. Závazné ukazatele pro MŠ na rok 2015.
5. Informace k územnímu plánu.
6. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
7. Závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:05 s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ, práce na inventarizaci, aktualizace evidence pozemků vzhledem k obnově operátu všech katastrů Obce. Zajištění průběžné péče o veřejná prostranství a majetek Obce.
Byla vypracována závěrečná zpráva ke kulturnímu grantu VDO na rok 2014. Práce na účetní závěrce 2014. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Inventury 2014.
Starosta přednesl inventarizační zprávu za rok 2014. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje znění této zprávy 6 hlasy přítomných.

4. Závazné ukazatele pro MŠ na rok 2015.
Starosta navrhuje stanovit následující závazné ukazatele k poskytnutí příspěvku na provoz MŠ v roce 2015 takto: Schválené finanční prostředky ve výši 300 000,- budou poukázány na běžný účet MŠ v termínu nejdéle do 28. 2. 2015. Schváleno 6 hlasy přítomných.

5. Informace k územnímu plánu.
Starosta informuje přítomné o současném stavu projednávání nového územního plánu Obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
Starosta předkládá návrh, aby výše odměn členů zastupitelstva, zřízených výborů a komisí zůstaly pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce minulém. Schváleno 6 hlasy přítomných.

Žádost Milana Štiky o zřízení betonového nájezdu nebo speciální nájezdové rampy pro vozíčkáře ke hřbitovu v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo souhlasí se zlepšením přístupu pro vozíčkáře. Konkrétním řešením se bude zastupitelstvo zabývat na jaře 2015. Schváleno 6 hlasy přítomných.

Žádost o projednání investičního záměru v objektech Dolní Chvatliny č. p. 15 a 6. Zastupitelstvo obce souhlasí za podmínek dodržení požadavků vyplývající z územního plánu obce pro plochy smíšené, obytné venkovské a při dodržení platné legislativy povolování staveb. Schváleno 6 hlasy přítomných.

7. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce bude domluven dle potřeby.
Jednání ukončeno v 17.50 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 22. 1. 2015.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jarmila Havlínová

Ing. Iva Kuchařová