Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 9.6.2014, č. 201403

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Milan Štika, ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela, Radek Sršeň, Ladislav Beran, Milan Havlín, Jarmila Havlínová

Omluveni:
Hosté: Jan Franěk – za finanční výbor.
Zapisovatel: Radek Sršeň
Ověřovatelé: ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2014.
4. Rekonstrukce Zvoničky H. Chvatliny (dotace, zhotovitel)
5. Záměr k pronájmu zem. pozemků – schválení pachtýře.
6. Závěrečný účet obce.
7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva Obce.
8. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
9. Závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ. Aktualizace volebních seznamů a zajištění průběhu voleb do europarlamentu, zajištění služby 8.5. 2014. Práce pro katastrální úřad – obnova operátu Mančice (digitalizace). Zajištění průběžné péče o veřejná prostranství Obce. Běžná agenda Obecního úřadu. Spolupráce s organizační komisí na přípravě dětského dne.

Byla doručena nová smlouva s EKOKOMem – upravená dle NOZ, zastupitelstvo souhlasí s jejím zněním a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Dále starosta informuje ZO, že nám byly schváleny KÚ dotace na VDO – 80 000,- a na rekonstrukci zvoničky v Horních Chvatlinách – 204 000,-. ZO souhlasí s přijetím těchto dotací a pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Pan Čábela doručil návrh „Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona“, do dnešního dne se k návrhu vyjádřil pouze FV – viz zápis z jednání FV.
Zastupitelstvo obce pověřuje pana J. Čábelu, F. Protivu, J. Havlínovou a I. Kuchařovou k zapracování připomínek do návrhu směrnice, první schůzka této pracovní skupiny se bude konat 16. 6. v 18:00 hodin Schváleno 9 hlasy přítomných.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2014.
Předsedkyně FV předkládá zápis z jednání FV č. 2/2014 ze dne 2.6.2014. Vyjádření k rozpočtovému opatření 2/2014, kontrola plnění rozpočtu k 31. 5. 2014, kontrolní činnost účtování, Vyjádření k návrhu směrnice o VZ, návrhy dalších výdajů na opravy obecního majetku. FV doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2/2014.
Dle připomínek FV zastupitelstvo pověřuje p. Protivu a p. Fraňka ke zpracování smlouvy sloužící k zapůjčování materiálu.
Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

4. Rekonstrukce Zvoničky v Horních Chvatlinách.
Paní ing. I. Kuchařová seznámila přítomné s návrhem hodnotící komise výběrového řízení na zhotovitele pro rekonstrukci zvoničky.
Zastupitelstvo vybírá jako zhotovitele firmu Josef Švec a ukládá starostovi uzavřít s touto firmou příslušnou smlouvu o dílo.
Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Záměr k pronájmu zem. pozemků – schválení pachtýře.
Paní ing. I. Kuchařová seznámila přítomné s návrhem hodnotící komise výběrového řízení na
výběr pachtýře zemědělských pozemků v majetku obce.
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu se zájemci ZOD Dolní Chvatliny a Ing. Barákem, ve výši nájmu 5.300Kč/ha.
Schváleno 9 hlasy přítomných

6. Závěrečný účet obce za rok 2013.
Starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2013. Na základě výsledku kontroly hospodaření Obce za rok 2013 s výrokem – Bez závad, starosta doporučuje, aby zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet bez výhrad. Schváleno 9 hlasy přítomných.

7. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
Starosta navrhuje zastupitelstvu, aby stanovilo pro příští volební období počet členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo se usneslo na počtu 9 členů OZ.
Schváleno 9 hlasy přítomných.

8. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
ZAS Bečváry žádá o uzavření dodatku ke stávající pachtovní smlouvě – změna termínu platby pachtovného.
Neschváleno 9 hlasy přítomných.

N. Reváková žádá o opatření k zajištění provozuschopnosti odtoku z vodní nádrže (Malý Bačov).
Zastupitelstvo zajistí zprůchodnění vpusti.
Schváleno 9 hlasy přítomných.

H. Pilátová žádá o odpuštění dlužného poplatku za TDO.
Neschváleno 9 hlasy přítomných.

Z. Ebrtová podává informaci o pořádání Dětského dne, který proběhne 21.6. na hřišti v D.CH..
Zastupitelstvo bere na vědomí.

J.Čábela žádá starostu obce o podání informací o stavu akce oprava hráze rybníku v D.CH.. Starosta podává informace o stavu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

9. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce bude domluven dle potřeby OZ.

Jednání ukončeno v 20.00 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 9. 6. 2014.

Zapsal: Radek Sršeň

Zápis ověřili: ing. Iva Kuchařová

Jarmila Havlínová