Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 8.11.2012, č.201206

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, Ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Ladislav Beran

Omluveni: Milan Havlín, Radek Sršeň, Jarmila Havlínová – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jiří Čábela, Ing. Iva Kuchařová

Program:
1.
Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Prodej pozemků dle zveřejněného záměru.
4. Plán inventur a proškolení IK.
5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce – informace.
6. Informace – vodovod a kanalizace.
7. Návrh rozpočtu 2013, rozpočtové opatření č. 3/2012.
8. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
9. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhuje změnu v programu – místo projednání Rozpočtového výhledu do r. 2018 zařadit projednání Rozpočtového opatření č. 3/2012. Doplnit program dnešního jednání o body: 4. Plán inventur a 5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce –informace. Hlasování o návrhu programu včetně navržené změny a doplnění, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Zajištění průběhu voleb, příprava auditu obce, příprava bytu Mančice k pronajmutí, běžná činnost OÚ. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Byt v Mančicích je připraven k dalšímu pronajmutí, starosta navrhuje vyhlásit záměr o pronájmu tohoto bytu za cenu 2500 Kč za nájem měsíčně + vodné, stočné 250 Kč/za osobu/měsíčně. Pro 5 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 0. Schváleno 5 hlasy přítomných.

3. Prodej pozemků dle zveřejněného záměru.
1) p. č. 310/3 cca 65 m2 a p. č. 301 cca 235 m2 v k. ú. Mančice – Zastupitelstvo na základě podané žádosti schválilo odprodej tohoto pozemku panu J.K. za cenu 40 Kč/m2. Schváleno 6 hlasy přítomných.
2) p. č. 43/7 o výměře 181 m2 v k. ú. Mančice – Zastupitelstvo na základě podané žádosti schválilo odprodej tohoto pozemku panu Z.Č. za cenu 40 Kč/m2 Schváleno 6 hlasy přítomných.
p. č st. 21 o výměře 155 m2 v k. ú. Horní Chvatliny – Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí z důvodu dvou cenově totožných nabídek, doporučuje zájemcům, aby mezi nimi došlo k dohodě. Pokud se zájemci nedohodnou, budou vyzváni k podání nové cenové nabídky v zapečetěných obálkách a pozemek bude prodán vyšší nabídce. Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Schváleno 5 hlasy přítomných.

4. Plán inventur.
Starosta předkládá návrh plánu inventur pro rok 2013. Schváleno 6 hlasy přítomných. Po schválení proběhlo proškolení členů HIK a DIK k provádění inventarizace majetku Obce a dále byli seznámeni s předpisy BOZP při provádění inventurních činností. Nepřítomní členové budou proškoleni nejpozději do konce listopadu 2012.

5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce – informace.
Starosta seznámil přítomné se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce od počátku roku 2012, kontrola proběhla dnes 8. 11. 2012 s výsledkem bez závad. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

6. Informace vodovod a kanalizace.
Starosta podal informaci o postupu řízení vodovodu a kanalizace v obci. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

7. Návrh rozpočtu 2013. Rozpočtové opatření č. 3/2012.
Členům zastupitelstva byl předložen návrh rozpočtu na rok 2013. Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu 6 hlasy přítomných.
Starosta předkládá rozpočtové opatření č. 3/2012. Hlavní změny rozpočtu spočívají v zohlednění příjmu financí ze státní správy na volby. Schváleno 6 hlasy přítomných.

6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 19:00 hodin.

Další zasedání ZO bude 29.11.2012 od 17.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 8. 11. 2012.

Zapsala: Radka Kostková
Zápis ověřili: Jiří Čábela, Ing. Iva Kuchařová