Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 5.9.2013, č.201306

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Radek Sršeň, Milan Štika, Jiří Čábela, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová

Omluveni: Milan Havlín – zaměstnání
Ladislav Beran – dovolená
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Radek Sršeň, Milan Štika

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2013.
4. Informace vodovod a kanalizace.
5. Pronájem pozemku Mančice.
6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:25 s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ. Pokračovaní v projektové činnosti VaK, VO a MŠ. Běžná údržba obecního majetku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Starosta předkládá ZO návrh kupní smlouvy na pozemek v Horních Chvatlinách (majetek ZD Mír), koupě byla schválena na zasedání zastupitelstva dne 28. 2. 2013. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje podpisem této smlouvy starostu obce. Schváleno 7 hlasy přítomných.

3. Rozpočtové opatření č. 3/2013.
R. Kostková seznámila ZO s návrhem změny rozpočtu č. 3. Jedná se o mírné navýšení daňových příjmů dle doporučení SMO, dále se jedná o přesuny v oblasti výdajů mezi paragrafy. Starosta navrhuje schválit toto rozpočtové opatření. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Informace vodovod a kanalizace.
Ing. Kuchařová a F. Protiva podali zprávu o vývoji ve zpracování potřebné dokumentace. Zatím však není vypsána žádná dotační výzva, která by se vztahovala na naši obec a tento záměr. Zastupitelstvo bere na vědomí.

5. Pronájem pozemku v Mančicích.
Na základě zveřejněného záměru o pronájmu zahrady u č. p. 5 v Mančicích se přihlásil pouze jeden zájemce – ing. L. H., který splňuje podmínky záměru. Starosta doporučuje s tímto zájemcem uzavřít příslušnou nájemní smlouvu. Schváleno 7 hlasy přítomných.

6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
Žádost o odkup části obecního pozemku dle KN č. 113 v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo souhlasí 7 hlasy se zveřejněním záměru.

Starosta podává informaci o návrhu místní akční skupiny Podlipansko o příspěvku na činnost. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 18:30 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat první týden v říjnu na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 5. 9. 2013.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Radek Sršeň, Milan Štika