Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 31.1.2013, č.201301

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Ladislav Beran, Jarmila Havlínová, Radek Sršeň, ing. Iva Kuchařová

Omluveni: Jiří Čábela, Milan Štika, Milan Havlín
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Zdeňka Ebertová, Ladislav Beran

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Inventarizace 2012.
4. Informace – vodovod a kanalizace.
5. Záměr pořádání kulturních a společenských akcí pořádaných OÚ.
6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhuje rozšířit program jednání o bod „Stanovení závazných ukazatelů pro PO MŠ na rok 2013“. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasů přítomných.

2. Činnost OÚ.
Zabezpečení činnosti inventurní komise, průběh voleb prezidenta ČR, práce na „Programu rozvoje obce na roky 2013 až 2020, běžná činnost OÚ. Účast na VH honebního společenství Dolní Chvatliny. Plán rekonstrukcí a oprav obecního majetku (vodní nádrž H. Chvatliny, účtárna). Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Stanovení závazných ukazatelů Mateřské škole Dolní Chvatliny – p.o.
Příspěvek na provoz MŠ bude poskytnut nejdéle do 28. 2. 2013 v plné výši dle schváleného rozpočtu obce, tj. 280000 Kč. Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Inventarizace 2012.
R. Kostková seznámila přítomné se stavem provedených inventur ke dni 31. 12. 2012. Zastupitelstvo bere na vědomí.

5. Informace – vodovod a kanalizace
Ing. Kuchařová a F. Protiva informovali obecní zastupitelstvo o dalším dění na akci vodovod a kanalizace. Navrhují zastupitelstvu provést výběrové řízení na zhotovení prováděcí dokumentace na akci vodovod a na akci kanalizace. Jedná se o zakázky malého rozsahu v ceně do 1 miliónu Kč bez DPH. Zároveň zastupitelstvo pověřuje přípravou výzvy ing. Ivu Kuchařovou a Františka Protivu.

6. Záměr pořádání kulturních a společenských akcí – pořádaných OÚ.
Z. Ebertová seznámila přítomné s Kulturním kalendářem na rok 2013. Zastupitelstvo schvaluje akce pořádané OÚ 6 hlasy přítomných.

7. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
- p. Krupka žádá o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chvatliny, bylo mu mailem odpovězeno, že jsme zařazeni všemi třemi katastry do plánu provedení KPÚ v letech 2023 až 2024 – zahájení dle pořadníku a finančních možností státního rozpočtu. (viz dopisy PÚ ze dne 3.1.2012). Zastupitelstvo bere na vědomí.
- FV navrhuje, aby odměny členů zastupitelstva a komisí zůstaly beze změny tak, jak byly stanoveny na ustavujícím zasedání v roce 2010. Schváleno 6 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 17:30 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat 28. 2. 2013 od 17.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 31. 1. 2013.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Zdeňka Ebertová

Ladislav Beran