Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 29.11.2012, č.201207

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, Ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Ladislav Beran, Milan Havlín, Jarmila Havlínová, Radek Sršeň

Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Zdeňka Ebertová, Jarmila Havlínová

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Prodej pozemků dle zveřejněného záměru.
4. Pronájem bytu Mančice.
5. Rozpočet na rok 2013.
6. Informace vodovod a kanalizace.
7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
8. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Ze strany krajského úřadu proběhla kontrola na použití dotace FROM 2012 – nebyly zjištěny závady, byl realizován schválený prodej pozemku v Mančicích – návrh na vklad do KN je podán, dokončena příprava bytu Mančice k pronajmutí, běžná činnost OÚ. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Byla vypracována Obecně závazná vyhláška č.: 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška byla zpracována dle vzoru MV pro rok 2012 a 2013, účinnost vyhlášky je dnem 1. ledna 2013. Starosta doporučuje tuto vyhlášku schválit. Schváleno 9 hlasy přítomných.

3. Prodej pozemků dle zveřejněného záměru.
P. č st. 21 o výměře 155 m2 v k. ú. Horní Chvatliny – zastupitelstvo schvaluje prodej žadateli I.K. Pro 8 hlasů, zdržel se 1 hlas. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Pronájem bytu Mančice.
Starosta předkládá zastupitelstvu žádosti o pronájem bytu v Mančicích. Po krátké rozpravě bylo rozhodnuto byt pronajmout, ve smyslu zveřejněného záměru žadateli I.Š. Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Rozpočet na rok 2013.
Členům zastupitelstva byl předložen návrh rozpočtu na rok 2013, který byl řádně zveřejněn na úřední desce a zároveň i v elektronické podobě. K dnešnímu dni nedošly jakékoliv připomínky ani podněty k tomuto návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných rozpočet na rok 2013 ve znění zveřejněného návrhu.

6. Informace vodovod a kanalizace.
Starosta podal informaci o postupu řízení vodovodu a kanalizace v obci. Je zpracován projekt na elektrickou přípojku včetně návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro tuto přípojku. Zastupitelstvo se smlouvou a se zřízením věcného břemene pro tuto přípojku souhlasí. Schváleno 9 hlasy přítomných.

7. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 19:00 hodin.

Další zasedání ZO bude 27.12.2012 od 17.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 29. 11. 2012.

Zapsala: Radka Kostková
Zápis ověřily: Zdeňka Ebertová, Jarmila Havlínová