Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 24.6.2013, č.201305

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Radek Sršeň, Milan Štika, Jiří Čábela, Milan Havlín, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová

Omluveni: Ladislav Beran
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu, Vesnice roku 2013.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2013.
4. Závěrečný účet Obce.
5. Jmenování kronikáře.
6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7. Usnesení a závěr.

2. Činnost obecního úřadu, vesnice roku.
Byla zpracována a podána přihláška do soutěže o titul Vesnice roku 2013. Ve spolupráci s paní Ebertovou a dalšími členy ZO byla připravena prezentace Obce v zasedací místnosti OÚ a prezentace společenského života a spolků v Obecní klubovně v Mančicích a na pozemcích ZŽZ. Návštěva hodnotící komise proběhla dne 18. června 2013 od 9.00 do 11.00 hodin. Dále byla zajišťována příprava prázdninové jízdy vlakem dne 22. června 2013. Starosta Obce tímto děkuje za obětavý přístup všem, kdo se na realizaci těchto akcí podíleli. Zejména paní Z. Ebertové. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ke dni 31. 5. 2013 bylo uhrazeno cca 82 % poplatků za TDO. Dle platné OZV by měly být dlužné poplatky zvýšeny až na trojnásobek. Schváleno 8 hlasy přítomných.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2013.
Vzhledem ke změnám v oblasti příjmů a potřebě navýšit rozpočtové výdaje byl OÚ zpracován návrh rozpočtového opatření č. 2. Došlo k mírnému navýšení příjmu z DPH proti časovému plnění. V oblasti výdajů se jedná zejména o navýšení § 5512 – nespecifikované rezervy, ochrana obyvatelstva, a to o 49 tis. Kč (likvidace škod po záplavách), dále o navýšení výdajů na přípravu dokumentace pro provedení stavby a přípravy výběrového řízení na vodohospodářskou infrastrukturu 1 mil. Kč. Kvůli tomuto navýšení dojde k předpokládanému použití finančních prostředků z přebytku hospodaření z minulých let (plánovanému použití rezerv). Starosta navrhuje schválit toto rozpočtové opatření a zároveň schválit změnu rozpočtu na rok 2013 z vyrovnaného na schodkový.
Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Závěrečný účet Obce.
Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny včetně Zprávy o výsledku hospodaření Obce Dolní Chvatliny za rok 2012 byl řádně zveřejněn na Úřední desce OÚ i v elektronické podobě.
Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Závěrečný účet Obce za rok 2012 bez výhrad.
Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Jmenování kronikáře Obce.
Zastupitelstvo tímto jmenuje do funkce kronikáře Obce Dolní Chvatliny paní Kamilu Fraňkovou.
Schváleno 8 hlasy přítomných.

6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
V. Nehasil a p. Szabó žádají o proplacení materiálu na opravu dešťové kanalizace v Horních Chvatlinách. Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením materiálu ve výši 4000 Kč s tím, že se jedná o výjimečný případ. Pokud nebude v budoucích případech předem akce písemně dohodnuta a odsouhlasena zastupitelstvem obce, nebudou náklady propláceny. Pro 6 hlasů, proti 2 hlasy, zdrželo se 0 hlasů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

Návrh pana Milna Havlína ke svolání místního šetření kvůli častému zaplavování místní komunikace u čp. 8, 9, 12, 33. Termín místního šetření bude upřesněn po dohodě s obyvateli objektů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 19:30 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat v první polovině měsíce září na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 24. 6. 2013.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela