Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 24.3.2014, č. 201402

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Milan Štika, Jarmila Havlínová, Milan Havlín,ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela, Radek Sršeň

Omluveni: Ladislav Beran – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Zdeňka Ebertová, Jarmila Havlínová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Kontrola hospodaření Obce za rok 2013.
4. Účetní závěrka Obce Dolní Chvatliny za rok 2013.
5. Účetní závěrka Mateřské školy za rok 2013.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2014.
7. Diskuze, žádosti a připomínky.
8. Závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:10 s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ. Aktualizace volebních seznamů a příprava voleb do europarlamentu. Starosta předkládá zastupitelstvu Smlouvu o zřízení školského obvodu ZŠ Zásmuky a návrh příslušné OZV č. 201401. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením této smlouvy a vydání související vyhlášky. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Dále starosta předkládá Návrh smlouvy o zemědělském pachtu se ZAS Bečváry, která je zpracována v souladu s novým Občanským zákoníkem. Zastupitelstvo souhlasí se zněním této smlouvy pro použití v příštím období. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

3. Kontrola hospodaření Obce za rok 2013.
Dne 4. 3. 2014 proběhla závěrečná část kontroly hospodaření Obce Dolní Chvatliny za rok 2013
s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Účetní závěrka Obce Dolní Chvatliny za rok 2013.
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení účetní závěrka Obce za rok 2013. Zastupitelstvo ji schvaluje 8 hlasy přítomných.

5. Účetní závěrka Mateřské školy za rok 2013.
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení účetní závěrka Mateřské školy za rok 2013. Zastupitelstvo ji schvaluje 8 hlasy přítomných.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2014.
Předsedkyně finančního výboru předložila ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2014. V rozpočtovém opatření jde o srovnání dotace ze státu a dále převody mezi paragrafy. Rozpočet zůstává vyrovnaný. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

7. Diskuze, žádosti a připomínky
Starosta žádá o souhlas s uzavřením smlouvy na aktualizaci dokumentace pro vodovod, kanalizaci a ČOV. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Zastupitelstvo souhlasí s propachtováním části pozemku 12/2 v k. ú. Mančice, přihlásil se pouze jeden zájemce. Schváleno 8 hlasy přítomných.
E. K. a V. H. žádají o možnost propachtování pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Dolní Chvatliny za účelem pěstování zemědělských plodin. Zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Ředitelka MŠ žádá o možnost použití rezervního fondu na nákup drobného majetku pro obnovu vybavení školy a školní kuchyně v částce cca 30000 Kč. Schváleno 8 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 19.10 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 24. 3. 2014.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřily: Zdeňka Ebertová

Jarmila Havlínová