Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 24.11.2011, č.201107

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, Milan Havlín, Radek Sršeň, Ladislav Beran, Jarmila Havlínová
Omluveni: ing. Iva Kuchařová – zaměstnání, Milan Štika – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jarmila Havlínová, Radek Sršeň

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Inventury 2011.
3. Návrh rozpočtu 2012.
4. Informace – projektování kanalizace a vodovodu.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Inventury 2011.
Členové IK tímto převzali inventurní soupisy k provedení inventur 2011.

3. Návrh rozpočtu 2012.
Starosta spolu s Finančním výborem předkládá návrh rozpočtu na rok 2012, návrh je v souladu s rozpočtovým výhledem a je přihlédnuto k předpokládanému propadu v oblasti daňových příjmů o cca 6 až 10 %, rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.

4. Informace – projektování kanalizace a vodovodu.
Starosta informuje, že podepsal smlouvu o dílo na dokumentaci zdroje vody pro vodovod včetně PHO a změny PRVKÚK. Zastupitelstvo s podpisem této smlouvy souhlasí. Schváleno hlasy 7 přítomných.
Starosta seznamuje zastupitelstvo o postupu projektové činnosti k vydání územního rozhodnutí, dle informace projektanta by dokumentace ke kanalizaci měla být předána na stavební úřad a na obec začátkem příštího týdne, dokumentace k vodovodu o týden později (ještě nejsou k dispozici všechna vyjádření dotčených orgánů). Doporučuje změnit termín v dodatku smlouvy z 20. 11. 2011 na 30. 11. 2011. Schváleno 7 hlasy přítomných.

5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
a) Starosta předkládá ZO návrh na stanovení odměn členů zastupitelstva a jmenovaných komisí pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011. Schváleno 7 hlasy přítomných.
b) Dále předkládá žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby v Horních Chvatlinách – objekty bývalé ŽV. Schváleno 7 hlasy přítomných.

c) Real kredit nabízí Obci Dolní Chvatliny bezúplatný převod 6/8 pozemku p. č. 13/3 v k. ú. Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo s převzetím nesouhlasí. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Jednání ukončeno v 18:00 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat 15. 12. 2011 od 17.00 hodin.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 24. 11. 2011

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jarmila Havlínová, Radek Sršeň