Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 20.9.2012, č.201205

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, Jarmila Havlínová, Radek Sršeň, Milan Havlín

Omluveni: Ladislav Beran, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Radek Sršeň, Milan Havlín

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Byt Mančice č. p. 5.
4. Informace vodovod a kanalizace.
5. Místní komunikace – převzetí od KÚ.
6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Příprava voleb, kontrola evidence obyvatel v návaznosti na registry, výzvy neplatičům, dokončení prací na rekonstrukci návsi. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Na základě ústní žádosti starosta doporučuje prodloužit nájemní smlouvy na byty v č. p. 26 v Dolních Chvatlinách stávajícím nájemníkům tak, jak umožňují současné nájemní smlouvy. Předepsané nájemné a poplatky byly placeny vždy včas a ve správné výši. Paušální platba za vodné a stočné se zvyšuje na 250,- Kč za osobu měsíčně od ledna roku 2013. Schváleno 6 hlasy přítomných.
Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných použití rezervních prostředků do 50000,- Kč na úpravu vodoteče v rámci protipovodňových opatření v Dolních Chvatlinách.

3. Byt Mančice č. p. 5.
Pan Lev předal byt v Mančicích č. p. 5. Starosta doporučuje vybavit tento byt kuchyňskou linkou. Prostředky na pořízení jsou v v rozpočtu na bytové hospodářství pro rok 2012.
Po instalaci kuchyňské linky zveřejnit záměr na pronájem tohoto bytu za obdobných podmínek jako v předešlém. Schváleno 6 hlasy přítomných

4. Informace vodovod a kanalizace.
Starosta podal informaci o postupu řízení vodovodu a kanalizace v obci.

5. Místní komunikace – převzetí od KÚ.
Starosta seznámil přítomné s možností převzít do majetku Obce komunikaci p. č. 422/1 v k. ú. Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo souhlasí s převzetím této komunikace do majetku obce za podmínek, že současný vlastník celou tuto komunikaci uvede do provozuschopného a bezpečného stavu. Pro 5 hlasů, zdržel se 1 hlas. Schváleno 5 hlasy přítomných.

6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
Starosta předkládá žádosti občanů o odkup obecních pozemků.
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej pozemků:
1) p. č. 310/3 cca 65 m2 a p. č. 301 cca 235 m2 v k. ú. Mančice.
2) p. č. 43/7 o výměře 181 m2 v k. ú. Mančice.
3) p. č st. 21 o výměře 155 m2 v k. ú. Horní Chvatliny.
Schváleno 6 hlasy přítomných.
Starosta předkládá žádost občana o začlenění pozemků do územního plánu jako pozemky k výstavbě rodinných domů. Zastupitelstvo konstatuje, že v současně projednávám návrhu územního plánu je plocha části uvedených pozemků p. č. 80, 320 a 13 v k. ú,. Mančice začleněna jako plocha pro smíšené venkovské bydlení. V předloženém plánu parcel dle názoru zastupitelstva nejsou dodrženy dostatečné odstupové vzdálenosti od ostatních hospodářských nemovitostí. Předběžný souhlas zastupitelstva nemůže nahradit požadavky platných právních předpisů.
Informace o možném převodu ideální poloviny domku bývalého obchodu v Horních Chvatlinách č. p. 41. Zastupitelstvo souhlasí, aby obecní úřad zastupoval spoluvlastníky na základě plné moci ve věci odstranění stavby. Schváleno 6 hlasy přítomných.
Starosta žádá zastupitelstvo o souhlas s podpisem smlouvy o dílo s projektantem p. Kozlovským na projektové práce stavebních úprav budovy Mateřské školy. Schváleno 6 hlasy přítomných.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 18:30 hodin.

Další zasedání ZO bude svoláno v druhé polovině měsíce října.

V Dolních Chvatlinách dne 20. 9. 2012.

Zapsala: Radka Kostková
Zápis ověřili: Radek Sršeň

Milan Havlín