Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 18.6.2012, č.201204

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Jarmila Havlínová, Radek Sršeň, Milan Havlín, Ladislav Beran
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jiří Čábela, Milan Štika

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Postup prací na obnově návsi v DCH..
4. Rozpočtové opatření č. 1/2012 a 2/2012.
5. Informace vodovod a kanalizace.
6. Pozemkové úpravy Pučery – vyjádření k návrhu.
7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
8. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Běžná činnost MŠ a OÚ inkaso poplatků, výzvy neplatičům, podepsána smlouva na grant z FK kraje, proběhl dětský den, účast VDO na Kmochově Kolíně a vzpomínkové akci v Zásmukách, kontrola postupu prací na návsi. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Postup prací na obnově návsi v DCH.
Dne 7. 6. proběhl kontrolní den na revitalizaci návsi v D. Chvatlinách. Probíhá pokládání zámkové dlažby, výměna poškozeného potrubí dešťové kanalizace dokončena, zbývá osazení nové vpusti u MŠ, výměna kabeláže a sloupů veřejného osvětlení provedena, dokončena část dlažby otevřené strouhy. Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Rozpočtové opatření.
FV a R. Kostková předkládají rozpočtové opatření č. 1/2012.
Vzhledem k tomu, že konkrétní znění smluv o dotacích teprve přijde, bude zde uveden předepsaný způsob účtování o těchto dotacích, starosta navrhuje delegovat pravomoc schválit rozpočtové opatření č. 2/2012 na FV a starostu obce v případě, že bude nutné provést ještě v tomto pololetí změnu v předpokládaném způsobu účtování.
Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Informace – vodovod a kanalizace.
Starosta podal zprávu o výsledku kamerové prohlídky vrtu pro vodovod.
Dále předkládá návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu kanalizace a ČOV Dolní Chvatliny ve prospěch Středočeského kraje. Zastupitelstvo Obce souhlasí a pověřuje starostu Obce podepsáním uvedené smlouvy. Schváleno 9 hlasy přítomných.

6. Pozemkové úpravy Pučery – vyjádření k návrhu.
Starosta seznámil přítomné se zněním návrhů Pozemkového úřadu ve věci pozemkových úprav Pučery. Zastupitelstvo Obce se seznámilo se žádosti Pozemkového Úřadu ze dne 31.5.2012 č.j. 96488/2012-MZE-130705. Zastupitelstvo nesouhlasí s použitím výměry uvedeného pozemku pro potřeby společných zařízení v rámci těchto pozemkových úprav a žádá převod výměry tohoto pozemku do katastrálního území Mančice popř. k. ú. Dolní Chvatliny v odpovídající bonitě. Co se týká změny průběhu katastrální hranice žádáme o zapracování této změny. Schváleno 9 hlasy přítomných.

7. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
Starosta předkládá žádost H. Pilátové o snížení poplatku za TDO. ZO schvaluje 9 hlasy přítomných snížení poplatku na polovinu tj. 250 Kč s tím, že nebude vydána známka na popelnici.
Starosta žádá zastupitelstvo obce o proplacení své nevyčerpané dovolené z roku 2011. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Starosta předkládá návrh na využití budovy MŠ. Zastupitelstvo souhlasí s rozpracováním předloženého návrhu a následně sepsáním smlouvy o dílo na projektované práce včetně inženýrské činnosti. Schváleno 9 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 18:30 hodin.

Další zasedání ZO bude svoláno v průběhu měsíce srpna se 14 denním předstihem.

V Dolních Chvatlinách dne 18. 6. 2012.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jiří Čábela, Milan Štika