Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 17.10.2013, č. 201307

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Radek Sršeň, Milan Štika, Jiří Čábela, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová, Milan Havlín

Omluveni: Ladislav Beran – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Havlín, Zdeňka Ebertová

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č. 4/2013.
4. Informace vodovod a kanalizace.
5. Prodej části pozemku a věcná břemena.
6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:20 s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ. Pokračovaní v projektové činnosti VaK, VO a MŠ. Běžná údržba obecního majetku. Příprava voleb. Proběhla dílčí kontrola hospodaření Obce za rok 2013 s výsledkem: bez závad, starosta seznámil ZO se zněním kontrolního zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 4/2013.
R. Kostková seznámila ZO s návrhem změny rozpočtu č. 4. Jedná se o mírné navýšení příjmů o dotaci na Volby 2013, dar Středočeského kraje za ocenění v soutěži Vesnice roku 2013 a o příspěvek Města Kolína na činnost VDO. O část těchto příjmů jsou navýšeny příslušné výdaje tak, aby byly splněny podmínky darovacích smluv. Zbývající část sníží plánovaný schodek rozpočtu na letošní rok. Starosta navrhuje schválit toto rozpočtové opatření. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Informace vodovod a kanalizace.
Ing. Kuchařová a F. Protiva podali zprávu o vývoji ve zpracování potřebné dokumentace. Zatím však není vypsána žádná dotační výzva, která by se vztahovala na naši obec a tento záměr jako celek. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Starosta navrhuje, aby ZO vyslovilo souhlas s požádáním o dotaci v rámci programu ŽP popř. FROM Stč. kraje 2014 na zřízení PHO I. st. a případně na I. etapu založení stavby ČOV a VDJ. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Dále ZO souhlasí s jednáním s majiteli pozemku č. 80 a …. v k. ú. Dolní Chvatliny o směně popř. o prodeji části pozemku pro pásmo hygienické ochrany. Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Prodej části pozemku a věcná břemena.
Na základě zveřejněného záměru o prodeji části pozemku č. 113 v Dolních Chvatlinách se přihlásili tři zájemci. Starosta doporučuje uzavřít příslušné kupní smlouvy se zájemci (JK a PV), pozemek se nachází uvnitř jejich majetků. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Schválení smlouvy o věcném břemenu s ČEZ distribuce č. IV-12-6008862/08 na pozemek 51/4 v kú. Horní Chvatliny – el. přípojka a schválení smlouvy o věcném břemenu s ČEZ distribuce č. IV-12-6009053/05 na pozemek 42/8 v kú. Mančice – el. přípojky. Schváleno 8 hlasy přítomných.

6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
ZO bere na vědomí dotazník VRV Praha.
Starosta žádá ZO o vydání souhlasu se zpracováním a podáním žádosti o dotaci
a) na MMR – rekonstrukce pomníku a zvoničky v Horních Chvatlinách
b) na provoz VDO v roce 2014 z Fondu kultury Středočeského kraje
Schváleno 8 hlasy přítomných.
Starosta si bere za úkol nechat zpracovat rozpočet na odbahnění cesty p. č. 36/11 v kú. Dolní Chvatliny.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 18:30 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat první týden v listopadu na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 17. 10. 2013.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Havlín, Zdeňka Ebertová