Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 14.4.2014, č. 201403

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Milan Štika, ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela, Radek Sršeň, Ladislav Beran
Omluveni: Jarmila Havlínová, Milan Havlín – nemoc, zaměstnání
Hosté: Jan Franěk – za finanční výbor.
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jiří Čábela, ing. Iva Kuchařová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Záměr pronájmu zemědělských pozemků Obce.
4. Zpráva kontrolního výboru včetně návrhů.
5. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
6. Závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:10 s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ. Aktualizace volebních seznamů a příprava voleb do europarlamentu, zajištění služby 13. 4. a 8.5.
Starosta informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na zateplení veřejné budovy. Neschváleno 7 hlasy přítomných.
Starosta podal informaci, že se s členkou ZO Zdeňkou Ebertovou zúčastnili semináře o Vesnici roku 2014, který se konal v Hlavenci. V případě naší účasti je potřeba do konce dubna zaplatit účastnický poplatek. Starosta navrhuje opět se zúčastnit Vesnice roku. Schváleno 7 hlasy přítomných.
Zastupitelstvo Obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce na pozemku p. č. st. 88 v k. ú. Horní Chvatliny.

3. Záměr pronájmu zemědělských pozemků Obce.
Starosta navrhuje vyvěsit záměr pronájmu zemědělských pozemků Obce dle přiložených seznamů. Zveřejnit do 18. 4. 2014. Minimální cena pronájmu 3800 Kč/ha. Termín podání nabídek do 10. května 2014 písemnou formou v zapečetěné obálce označené „Zemědělský pacht 2014“. Váha hodnocení ze 75 % nabídková cena.
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru 7 hlasy přítomných.

4. Zpráva kontrolního výboru včetně návrhů.
Pan Jiří Čábela přednesl zprávu z KV.
Pan Čábela zpracuje návrh směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona s tím, že návrh bude neprodleně přeposlán všem členům ZO a členům FV k připomínkování do konce dubna 2014. Zastupitelstvo bere zprávu z KV na vědomí.
Na základě předložené zprávy z KV Iva Kuchařová navrhuje, aby veškeré materiály k projednání zastupitelstva a plnění rozpočtu (FIN 2-12 – měsíčně) byly zastupitelům zaslány emailem a plnění rozpočtu v paragrafovém znění zveřejněno na úřední desce čtvrtletně. Schváleno 7 hlasy přítomných.

5. Diskuze, žádosti a připomínky
Dle zveřejněného záměru pronájmu pozemku v DCH p. č. dle KN 1/1 o výměře 961 m2 se přihlásili dva zájemci.
Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných uzavřít smlouvu se zájemci V. H. a E. K.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 20.10 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 14. 4. 2014.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jiří Čábela

ing. Iva Kuchařová