Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 14.2.2014, č. 201401

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Milan Štika, Jarmila Havlínová, Milan Havlín, Ladislav Beran,ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela

Omluveni: Radek Sršeň- zaměstnání

Zapisovatel: Radka Kostková

Ověřovatelé: Jiří Čábela, Ing. Iva Kuchařová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Odsouhlasení výše odměn neuvolněným zastupitelům (beze změn).
4. Závazné ukazatele Mateřské škole v roce 2014.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2013 – informace.
6. Diskuze, žádosti a připomínky.
7. Závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:15 s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ. Práce na inventurách. Podání dotace na MMR. Výkaznictví Obce. Starosta předkládá zastupitelstvu konečné znění pachtovných smluv na rok 2014 pro ing. V. Baráka a ZOD Dolní Chvatliny, na dobu určitou do 31. 10. 2014. Zastupitelstvo souhlasí se zasláním těchto smluv Schváleno 8 hlasy přítomných.
Předseda inventurní komise seznámil zastupitele s průběhem a výsledkem inventur a inventarizační komise za rok 2013. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Odsouhlasení výše odměn neuvolněným zastupitelům
Starosta navrhuje ponechat výši odměn neuvolněných zastupitelů ve stejné výši jako v roce 2013.
Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Závazné ukazatele Mateřské škole v roce 2014.
Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele MŠ. Částka na provoz ve výši 280000 Kč dle schváleného rozpočtu obce bude převedena na účet Mateřské školy do konce února 2014.
Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Rozpočtové opatření č. 6/2013 – informace
Starosta informuje, že společně s předsedkyní finančního výboru schválili rozpočtové opatření číslo 6/2013, a to dne 31. 12. 2013. V příjmech šlo o rovnání dotací na volby a příjem VDO. Ve výdajích byly provedeny přesuny v rámci paragrafů. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6. Diskuze, žádosti a připomínky
Starosta předkládá ke schválení Dodatek č. 1/2014 s firmou Nykos ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství. Doporučuje tento dodatek schválit. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Dále předkládá žádost MAS Podlipansko o vyslovení souhlasu obce se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Podlipansko, o. p. s. na období 2014-2020. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelstvo obce neschvaluje tuto žádost 8 hlasy přítomných.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 18.00 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 14. 2. 2014.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jiří Čábela

Ing. Iva Kuchařová