Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 11.4.2013, č.201303

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Radek Sršeň , Milan Štika, Jiří Čábela, Milan Havlín

Omluveni: Jarmila Havlínová, ing. Iva Kuchařová
Zapisovatel: Radek Sršeň
Ověřovatelé: Milan Štika, Jiří Čábela

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu stav oprav a rekonstrukcí obecního majetku.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2013 a plnění rozpočtu
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ a Obce Dolní Chvatliny.
5. Informace – vodovod a kanalizace.
6. Informace o soutěži „Vesnice roku“ – přihláška.
7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
8. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:00 s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Zabezpečení činnosti běžné činnosti OÚ, výběr poplatků, výkaznictví ČSÚ, výběr zhotovitele dokumentace formou poptávkového řízení. Pro vyhodnocení poptávky na prováděcí dokumentaci VaK starosta jmenoval hodnotící komisi ve složení: Z. Ebertová, J. Čábela a M. Štika. Na základě doporučení této komise bude uzavřena smlouva o dílo. Byla provedena rekonstrukce a oprava obecního majetku (vodní nádrž H. Chvatliny – vybudování nového stavidla s propojením na dešťovou kanalizaci, obnova odtoku z nádrže a zpevnění části břehu u odtoku v délce cca 3 až 5 m, účtárna – rekonstrukce archivu, malé stavební úpravy a vybavení nábytkem). Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 1/2013 a plnění rozpočtu
Starosta předkládá stav plnění rozpočtu ke dni 28.2.2013. Zastupitelstvo bere na vědomí. Dále předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2013. Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ a Obce Dolní Chvatliny.

Při přezkoumání hospodaření Obce Dolní Chvatliny za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Dolní Chvatliny sestavenou ke dni 31.12.2012. Schváleno 6 hlasy přítomných.

Dále zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Dolní Chvatliny sestavenou ke dni 31.12.2012. Schváleno 6 hlasy přítomných.

5. Informace – vodovod a kanalizace
F.Protiva podal zprávu o stavu prací pro realizaci vodovodu a kanalizací.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Vzhledem k tomu, že firma PROIS dodala dokumentaci i v elektronické podobě bude proplacena faktura č. 2013018 a č. 2013026.
Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

6. Informace o soutěži „Vesnice roku“.
Z. Ebertová seznámila přítomné se záměrem zúčastnit se soutěže „Vesnice roku“ pro rok 2013. Zastupitelstvo schvaluje účast v soutěži 6 hlasy přítomných.

7. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
Starosta nabídl spolkům provést následující práce:
Oprava fasády a obnova nátěru na kapličce Mančice – Sbor dobrovolných hasičů Mančice
Celoroční údržba vodoteče Dolní Chvatliny k Suchému mostu – SK Dolní Chvatliny o.s.
Zhotovení výkopu pro izolaci u obecního bytu č.p. 26. – Klub Chvatlinských hasičů o.s.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Žádost o odprodej pozemku p. Baloga v K.Ú Horní Chvatliny č.199/2. Uvedený pozemek nelze odprodat – jedná se o veřejné prostranství, ze kterého je přístup k nemovitostem několika různých vlastníků. Pozemek č.198/2 nemůže obec odprodat – pozemek není zapsán na LV. Schváleno 7 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 18:45 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat 29. 4. 2013 od 17.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 11. 4. 2013.

Zapsal: Radek Sršeň
Zápis ověřili: Milan Štika

Jiří Čábela