Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. 12. 2018

Zápis č. 201807 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 13. 12. 2018

 

Přítomni:         Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Věra Fundová

Omluveni:        Ing. Iva Kuchařová – nemoc

Zapisovatel:   Radka Kostková

Ověřovatelé:  Pavel Vaněk, Zdeněk Štika

 

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Rozpočtové opatření č. 5/2018

3. Rozpočet na rok 2019 Obce Dolní Chvatliny

4. Rozpočet (plán) na rok 2019 Mateřské školy Dolní Chvatliny

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky občanů

6. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.11 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Rozpočtové opatření č. 5/2018

Radka Kostková předložila návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 a doporučuje ZO ke schválení. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

3. Rozpočet na rok 2019 Obce Dolní Chvatliny

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl řádně zveřejněn na úřední desce, do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Rozpočet na rok 2019 se schvaluje jako přebytkový. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

4. Rozpočet na rok 2019 Mateřské školy Dolní Chvatliny

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl řádně zveřejněn na úřední desce, do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky občanů

Žádost R. E. o prodej části pozemku č. 310/3 v k. ú. Mančice (dle již zpracovaného geometrického plánu č. 11-73/2018 p. č. 310/24 o výměře 61 m2). Záměr byl řádně vyvěšen.  Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části předmětného pozemku paní R. E. za stanovených podmínek 8 hlasy přítomných.

 

Starosta předkládá ZO dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o poskytování služeb s firmou NYKOS o svozu a likvidaci odpadů. Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem předmětného dodatku. Dále jej pověřuje jednáním s firmou Nykos o možnosti jiných intervalech svozu plastů a případné odstranění velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad na zkušební dobu.

 

 

Starosta předkládá ZO návrh dodatku k pojistné smlouvě majetku Obce. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných tento dodatek a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

Žádost L. V.  k vyjádření se k technické dokumentaci elektrické přípojky pro objekt č. p. 35 v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných vybudování elektrické přípojky dle předložené technické dokumentace.

 

Žádost O. H., aby bylo zrušeno prodejní místo pojízdné pekárny před č. p. 12 v Mančicích pro nadměrný hluk. Zastupitelstvo nesouhlasí 8 hlasy přítomných s vyhověním žádosti a pověřuje starostu jednáním s firmou DAS o zastupování Obce v této věci.

 

Starosta informuje ZO o cenové nabídce s možností vybudování sběrného dvora zejména pro velkoobjemový odpad. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

Pan Radek Sršeň předložil návrh na společnou jednotku požární ochrany JSDH Dolní Chvatliny – Mančice. Zastupitelstvo souhlasí 8 hlasy přítomných se sloučením jednotek.

 

Hlasování o předběžném souhlasu bezúplatné zápůjčky převodu hasičské cisterny SDH Mančice na Obec Dolní Chvatliny a její zařazení do IZS. Pro: 6 hlasů, zdržel se: 1 hlas, proti: 1 hlas. Předběžný souhlas zastupitelstva je udělen.

 

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce bude dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19.10 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 13. prosince 2018.

 

Zapsala:           Radka Kostková

 

Zápis ověřili:   Pavel Vaněk, Zdeněk Štika

 

Komentáře jsou zavřeny.