Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 7. 2021

Zápis č. 202104 

ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 28. 7. 2021

 

Přítomni:         Ladislav Beran, Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika, Věra Fundová, Zdeňka Ebertová, Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Zdeňka Ebertová, Radek Sršeň

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Rozpočtové opatření č. 2/2021.
  4. Dodatek k memorandu.
  5. Žádost o připojení na sítě.
  6. Záměr prodeje obecního pozemku.
  7. Schválení smlouvy se společností Eletrowin.
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  9. Usnesení a závěr.

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.40 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

Zastupitelstvo pověřuje starostu sjednáním schůzky se zástupci firmy CETIN na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách k zodpovězení otázek s projektem vybudování optické sítě společnosti CETIN a. s. na území Dolní Chvatliny.

Dále starosta informoval o nutnosti vydat novou obecně závaznou vyhlášku o svozu a likvidaci odpadů dle platného zákona. Na příští zasedání starosta pozve zástupce svozové firmy Nykos.

Z důvodu opakovaného překročení některých hodnot v obecní vodě obec zažádala Krajskou hygienickou stanici o povolení výjimky, která jí byla udělena.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním opravy svodů okapů na vodojemu v záruční době u firmy VPK Suchý.

 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2021

Radka Kostková předložila návrh rozpočtového opatření č. 2/2021 a doporučuje ZO ke schválení. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

4. Schválení dodatku k memorandu

Starosta předložil znění dodatku memoranda o vzájemné spolupráci v rámci aktivit směřující k zabránění výstavby vysokorychlostní trati z důvodu přistoupení dalších členů.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním memoranda. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

5. Žádost o připojení na sítě

Žádost firmy ZAKRA s. r. o. o prodloužení vodovodu a kanalizace na parc. č. 320/7 v k. ú Mančice – Zastupitelstvo souhlasí 7 hlasy přítomných (2 hlasy se zdržely) s prodloužením zmíněného řadu vodovodu a kanalizace. Žadatel bude starostou osloven, aby doplnil správně věcnou stránku podané žádosti.

 

Žádost manželů Kotnových o připojení se na vodovodní řad č. p. 34 v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo obce souhlasí 9 hlasy přítomných s připojením za jasně daných podmínek, které jim budou starostou zaslány písemně.

 

6. Záměr prodeje obecního pozemku

Záměr na prodej pozemku č. p. 1/1 v k. ú. Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných vyvěšení záměru prodeje uvedeného pozemku.

 

7. Schválení smlouvy se společností Eletrowin

Z důvodu změny zákona o odpadech byla předložena následující smlouva se společností Elektrowin. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

8. Různé

Žádost pana OH na vybudování studny na svém pozemku p. č. 320/10 v k. ú. Mančice – Zastupitelstvo nemá námitek 8 hlasy přítomných (1 hlas se zdržel) k vybudování výše uvedené studny.

 

Žádost paní PR o vyjádření se možnosti staveb na pozemcích p. č. 58/2, 317/2 320/8, 13, 77/1, 320/5 a 320/6 v k. ú. Mančice. Zastupitelstvo obce žádá 9 hlasy přítomných žadatele o předložení příslušné projektové dokumentace, poté bude žádost vyřízena.

V 19.07 opouští zasedání pan Z. Štika.

Žádost OH o stanovisko obce ke stavbě/projektové dokumentaci „Neveřejná účelová komunikace Mančice na pozemku p. č. 320/7 v k. ú. Mančice“. Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy přítomných s předloženou dokumentací.

Žádost pana JK o přesunutí vjezdových vrat pro vjezd na svůj pozemek. Zastupitelstvo obce 8 hlasy přítomných nemá námitek proti přesunutí.

Žádost RK o vyjádření se k projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 320/3 v k. ú. Mančice“. Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy přítomných s projektovou dokumentací, ale souhlas s napojením na obecní vodovod a kanalizaci bude vydán samostatně na základě podané žádosti s projektovou dokumentací přípojek.

Žádost paní O. Š.  – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby kontaktoval paní OŠ s upřesněním podané žádosti.

Žádost paní L. V. o vyjádření se ke změně užívání části stavby kancelářské prostory – kosmetický salón. Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných (1 hlas se zdržel) s předloženou projektovou dokumentací na výše uvedené.

Žádost pana M. V. na stavbu zahradního domku v zahradní části pronajatého obecního bytu v Mančicích č. p. 5.  Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy přítomných.

Paní J. K. podala žádost o zprovoznění a údržbu dětského hřiště v Dolních Chvatlinách – zastupitelstvo pověřuje starostu  zajištěním revize a případného navržení další úpravy.

Pan V. B. podal písemnou výpověď ze smlouvy o zemědělském pachtu. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu ke dni 30. září 2021, s tím, že dlužné pachtovné za rok 2020 a pachtovné za rok 2021 bude uhrazeno nejpozději do 31. 12. 2021.

Žádost ZŠ Kouřim o poskytnutí finančního daru na dopravu při jejích výletech žáků. Zastupitelstvo obce 8 hlasy přítomných nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku.

Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o poskytnutí finančního daru na aktivity jejích klientů. Zastupitelstvo obce 8 hlasy přítomných nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku.

Žádost pana J. K. o úpravu příjezdové obecní cesty. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, s tím, že prověří možnost provedení odvodnění.

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 20.05 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 28. července 2021.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:    Zdeňka Ebertová, Radek Sršeň

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.