Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny dne 11.3.2020

Zápis č. 202002  ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 11. 3. 2020

 

Přítomni: Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň,  Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová

Omluveni: Pavel Vaněk

Zapisovatel: Radka Kostková

Ověřovatelé: Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Dotace od Ministerstva financí – Výzva VPS – 223-2-2020, Podpora výstavby, obnovy a   provozování komunální infrastruktury.

3. Záměr prodeje obecního pozemku.

4. Různé.

5. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18.05 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotace od Ministerstva financí – Výzva VPS – 223-2-2020, Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

3. Záměr prodeje obecního pozemku.

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku v k. ú. Mančice p. č. 82/2 ve výměře 11 m2 za cenu 200 Kč/1 m2.

 

4. Různé.

Starosta obce seznámil přítomné s nařízením vlády ČR stran koronaviru. Dle nařízení zůstane Mateřská škola v Dolních Chvatlinách prozatím otevřena, její případné uzavření se bude řídit dalšími pokyny vlády.

SDH Mančice žádá o použití obecního znaku na slavnostní prapor. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

5. Usnesení a závěr.

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

V Dolních Chvatlinách dne 11. března 2020.

 

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová

Komentáře jsou zavřeny.