Zápis ze zasedání OZ ze dne 31. 7. 2020

Zápis č. 202005

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 31. 7. 2020

 

Přítomni:        Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Radek Sršeň, Zdeňka Ebertová, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová, Bc. Lukáš Hejduk, Jaroslav Hoření

Omluveni:      Pavel Vaněk

Zapisovatel:   Radek Sršeň

Ověřovatelé:  Věra Fundová, Zdeňka Ebertová

 

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Schválení přijetí dotace Ministerstva financí
  3. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  4. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18.00 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.

Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Dotace Ministerstva financí – Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z Ministerstva financí z výzvy VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

3. Různé -  diskuze, žádosti a připomínky

a) Žádost manželů L. a J. V. o vyjádření ke změně užívání části stavby – obytná plocha.

Obec nemá námitek za předpokladu dodržení právního postupu.

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných

 

b) Žádost manželů M. a O. M. o odkup pozemku 310/26 o výměře 5m2 v k.ú. Mančice.

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku v k. ú. Mančice p. č. 310/26 ve výměře 5m2  za cenu obvyklou 200 Kč/1 m2.

 

c) Žádost manželů M. a A. H o odkup pozemku 310/10 o 15m2 v k.ú. Mančice.

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku v k. ú. Mančice p. č. 310/10 ve výměře 15m2  za cenu obvyklou 200 Kč/1 m2.

  

d) Žádost ředitelky MŠ o vyjádření se k možnosti účasti MŠ Dolní Chvatliny v projektu Šablony III., který se týká EU-dotace na aktivity rozvíjející ICT ve školkách.

Zastupitelstvo obce žádá ředitelku MŠ na nejbližším jednání ZO o prezentaci projektu ICT.

 

e) ZO dává za úkol starostovi zpracovat provozní řád a smlouvu o zápůjčce obecní klubovny v Mančicích.

 

V 18:35 odchází p. Jaroslav Hoření – rodinné důvody.

 

f) Předsedkyně KO Z. Ebertová žádá o možnost využit prostoru bývalého obchodu jako kulturní místnosti.

ZO souhlasí 7 hlasy přítomných za podmínky v případě možnosti komerčního využití, bude pronájem upřednostněn.

 

5. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dne potřeby.

 

Jednání ukončeno v 18:50 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 31. 7. 2020.

 

Zapsal:                        Radek Sršeň

Zápis ověřily:             Věra Fundová, Zdeňka Ebertová

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.