Zápis ze zasedání OZ ze dne 31. 10. 2019

Zápis č. 201906 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 31. 10. 2019

 

Přítomni: Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová, Zdeněk Štika

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:  Pavel Vaněk, Lukáš Hejduk

Program:

 

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Veřejná zakázka malého rozsahu – kácení stromů

4. Podání žádosti o dotaci na liniovou výsadbu stromů v obcích Dolní Chvatliny,

Horní Chvatliny a Mančice

5. Dotace Středočeský kraj 2019

6. Záměr prodeje obecního pozemku

7. Obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny

8. Plán inventur 2019

9. Různé – diskuse, žádosti a připomínky

10. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 16.00 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

3. Veřejná zakázka malého rozsahu – kácení stromů

Starosta informoval o nutnosti pokácení nebezpečných stromů dle zpracovaných znaleckých posudků č. 33/1490/16/1 a 2 z roku 2016. Byly osloveny tři firmy: Polabská lesní s. r. o. Němčice, Lumber Woods s. r. o. Řečany nad Labem a Mgr. Dušan Foršt, Čáslav. Zastupitelstvo bere na vědomí. Starosta bude kontaktovat Polabskou lesní s. r. o. pro upřesnění ceny.

Zasedání opustil v 16.35 Jaroslav Hoření.

Na zasedání opět přišel v 16.57 Jaroslav Hoření.

4. Podání žádosti o dotaci na liniovou výsadbu stromů v obcích Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice 

Zastupitelstvu byl předložen návrh žádosti o dotaci ze SFŽP. Hlasování: Pro 6 hlasů, proti 2 hlasy zdržel se 1 hlas.

Zastupitelstvo obce schvaluje 6 hlasy přítomných podání žádosti o dotaci.

5. Dotace Středočeský kraj 2019

Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova s tematickým zadáním obnova venkova výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury. Dotace by byla použita konkrétně na  rekonstrukci II. etapy veřejného osvětlení v Dolních Chvatinách. Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy přítomných podání žádosti o dotaci.

6. Záměr prodeje obecního pozemku

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru prodeje obecního pozemku č. p. 1/1 v k. ú. Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy přítomných vyvěšení příslušného záměru.

7. Obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny

Paní R. Kostková předkládá k odsouhlasení ZO nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psa a č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV byly zpracovány v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která nabude účinnost dne 1. 1. 2020. ZO stanovuje s účinností od 1. 1. 2020:

- poplatek ze psa ve výši 100 Kč/rok,

- poplatek za každého dalšího psa ve výši 500 Kč/rok.

- poplatek ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč/rok a za každého dalšího psa ve výši 200 Kč/rok.

- poplatek za komunální odpad pro přihlášenou fyzickou osobu 800 Kč/rok,

- poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není přihlášená žádná fyzická osoba 800 Kč/rok. Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy přítomných Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 a 2/2019.

8. Plán inventur 2019

Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur za rok 2019. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Jednání v 17.41 hodin opustil Jaroslav Hoření.

 

9. Různé – diskuse, žádosti a připomínky

Proběhla diskuze k množícím se připomínkám na vedení MŠ ve smyslu snížení sportovní aktivity a

nedostatečné předškolní výchovy. Vedení obce bude kontaktovat ředitelku MŠ ke konzultaci.

10. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18.15 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 31. října 2019.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:     Pavel Vaněk, Lukáš Hejduk

 

Komentáře jsou zavřeny.