Zápis ze zasedání OZ ze dne 3. 9. 2020

Zápis č. 202006 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 3. 9. 2020

 

Přítomni:       Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová, Bc. Lukáš Hejduk, Pavel Vaněk

Hosté:             Ivana Březinová, ředitelka MŠ

Omluveni:      Radek Sršeň, Jaroslav Hoření

Zapisovatel:   Ing. Iva Kuchařová

Ověřovatelé:  Pavel Vaněk, Bc. Lukáš Hejduk

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o dotaci Šablony III pro MŠ – doplněn nový bod
  3. Činnost OÚ za uplynulé období
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2020
  5. Schválení textu výzvy a seznamu obeslaných dodavatelů na VZMR
  6. Jmenování výběrové komise na posouzení VZMR
  7. Odprodej obecních pozemků dle zveřejněných záměrů.
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  9.  Usnesení a závěr

 

 

1. Úvod, usnášeníschopnost

Starosta zahájil dnešní jednání v 17.00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byl doplněn bod č. 2 – Informace o dotaci Šablony 3 pro MŠ. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Informace o dotaci Šablony 3 pro MŠ

Paní ředitelka MŠ I. Březinová přednesla ZO informace o Dotaci Šablony III z programu Ministerstva školství, která by mohla být čerpána na podporu vzdělávacích programů pro MŠ a aktivity rozvíjející ICT ve školách.

ZO bere na vědomí. Po podané informaci paní ředitelka opustila jednání ZO (v čase 17:25 h.)

 

3. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval o přípravě akce Slavnostní uvedení čistírny odpadních vod do provozu.

 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření se týká zejména přijaté dotace z rozpočtu Středočeského kraje na stavbu vodovodu a její použití na mimořádnou splátku úvěru. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. Schváleno 7  hlasy přítomných.

 

5. Schválení textu výzvy a seznamu obeslaných dodavatelů na VZMR

Zastupitelstvo schvaluje předložený text výzvy na Sanaci objektu nájemních bytů – Dolní Chvatliny č. p. 26 a seznam přímo obeslaných dodavatelů na VZMR. Schváleno 7 hlasy přítomných.

  

6. Jmenování výběrové komise na posouzení VZMR

ZO jmenovalo výběrovou komisi ve složení IK, VF, LH. Výběrová komise se sejde ve čtvrtek 10. 9. 2020 v 17:30 hod. Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi na posouzení VZMR  - Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

7. Odprodej obecních pozemků dle zveřejněných záměrů

Jedná se o odprodej obecních pozemků dle požadavků vycházejících z probíhající digitalizace katastrálních map. Odprodej probíhá na základě již zveřejněného záměru o prodeji pozemků. Jedná se o pozemky p.č. 310/5 a p.č. 310/5 v k.ú. Mančice. Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecních pozemků dle zveřejněného záměru – schváleno 7 hlasy přítomných

Zdena Ebertová se dále omluvila z jednání zastupitelstva v 18:10 h.

 

8. Různé

Žádost o vyjádření k stavebním úpravám RD p. č. st. 21, k. ú. Mančice. Zastupitelstvo obce nemá námitek k navrhovaným stavebním úpravám RD.

Žádost o umístění mobilheimu na p. č. 320/2, k. ú. Mančice. Zastupitelstvo obce nemá námitek k umístění mobilheimu.

 

9.  Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat 10.9.2020 od 18:00 h. s programem: Výběr realizační firmy na Sanaci obecních bytů.

 

Jednání ukončeno v 18:20 hodin .

 

V Dolních Chvatlinách dne 3. 9. 2020.

Zapsal:              Ing. Iva Kuchařová

Zápis ověřili:    Pavel Vaněk

Bc. Lukáš Hejduk

Komentáře jsou zavřeny.