Zápis ze zasedání OZ ze dne 29. 5. 2023

Zápis č. 202305

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 29. 5. 2023

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Ing. Jaromír Jaroš, Radek Štika

Omluveni:      Jakub Skočdopole

Zapisovatel:   Radek Sršeň

Ověřovatelé:  Ing. Jaromír Jaroš, Hana Pavlasová

 

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření č. 5/2023

4. Dotace

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

6. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:05 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, práce na opravě VO v DCH. Nákup komunální techniky – vozidlo k údržbě. Pokračující práce na opravách obecních kluboven. Oprava průtahu přes DCH. Přípravy žádostí o dotace. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2023

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2023. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Dotace

„Dešťová kanalizace v obci Dolní Chvatliny“¨

Starosta informoval ZO o poskytnutí dotace na akci „Dešťová kanalizace v obci Dolní Chvatliny“. Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schvaluje přijetí dotace ve výši 1 000 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Dešťová kanalizace v obci Dolní Chvatliny“  ev.č. projektu  FŽP/RVN 051156/2023. Dále pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Výsadba ovocných stromů

Místostarosta seznámil ZO s možností výsadby ovocných stromů s organizací Sázíme stromy z. ú.. Jednalo by se o obnovu stromořadí ovocných stromů u polní cesty v Mančicích, obnova sadu a části meze u hřbitova v Dolních Chvatlinách a doplnění zeleně u rybníku v Horních Chvatlinách. Plánovaná výsadba: 47 ovocných stromů (22x třešeň, 13x jabloň, 12x hrušeň), předpokládaný termín výsadby podzim 2023. ZO schvaluje 8 hlasy přítomných a pověřuje místostarostu podpisem příslušných smluv.

Podání žádosti o dotaci na MMR – oprava komunikací.

Místostarosta seznámil ZO s možností podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu místních komunikací. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných podání žádosti o dotaci na MMR ČR.

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Návrh smlouvy s ČEZ distribuce o umístění VO na podpěrné body NN v majetku ČEZ distribuce v Dolních Chvatlinách. ZO schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o umístění VO. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Žádost M.K. o pronájem části pozemku par.č. 54/1 v k. ú. Mančice. ZO schvaluje 8 hlasy přítomných zveřejnit záměr o pronájmu části pozemku par .č. 54/1 v k. ú. Mančice

 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti. ZO schvaluje 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy.

 

Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství – EKO – KOM a.s.. ZO schvaluje 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy.

 

Žádost O. Š. o snížení platby za odpad. OZ neschvaluje 8 hlasy přítomných.

 

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:10.

V Dolních Chvatlinách dne 29. května 2023

Zapsal:                          Radek Sršeň

Zápis ověřil:                Ing. Jaromír Jaroš, Hana Pavlasová

Komentáře jsou zavřeny.