Zápis ze zasedání OZ, ze dne 29. 1. 2016

Zápis č. 201602

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 29. 1. 2016

 

Přítomni:        František Protiva, Jaroslav Hoření, Ing. Iva Kuchařová, Radek Štika, Radek Sršeň, Jarmila Havlínová, Milan Štika

 Omluveni:      Jarmila Dědková a Roman Jeřábek – zaměstnání          

 Zapisovatel:    Radka Kostková

 Ověřovatelé:  Ing. Iva Kuchařová, Radek Štika

 

 Program:       

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Činnost obecního úřadu
  3. Inventury za rok 2015
  4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  5. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 16:00 s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu

Běžná administrativní činnost OÚ, práce na zajištění inventur majetku obce k 31. 12. 2015, roční účetní závěrka, zpracování povinných hlášení. Zpracování žádostí o dotaci na veřejné osvětlení a ČOV od KÚ a jejich podání na kraj, podání žádosti o kulturní grant pro velký dechový orchestr.

Jednání hodnotící komise pro VHS se bude konat v Dolních Chvatlinách v budově OÚ dne 4. 2. 2016 od 12.00 hodin. Za OÚ se zúčastní J. Hoření a R. Kozlovský. Dokončeno definitivní znění zřizovací listiny pro Velký dechový orchestr dle doporučení KÚ.

3. Inventury za rok 2015

Předseda hlavní inventurní komise seznámil OZ s průběhem inventarizace a s inventarizační zprávou za rok 2015.

4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost Handicap centrum srdce, o.p.s. o příspěvek na provoz týdenního stacionáře – starosta doporučuje přispět částkou ve výši 1000,- Kč. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Smlouva o reklamě s Lučebními závody Draslovka a. s. Kolín na koncertech VDO. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Výzva pana O. H. zastoupeného Sdružením advokátů Mádlová-Gemrot, Praha. Starosta seznámil přítomné s návrhem odpovědi od právního zastoupení. Zastupitelstvo Obce bere na vědomí 7 hlasy přítomných a nemá připomínek.

5. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

 

Jednání ukončeno v 17.00 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 29. ledna 2016.

 

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:               Ing. Iva Kuchařová

Radek Štika