Zápis ze zasedání OZ ze dne 27. 2. 2023

Zápis č. 202302 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, 

konaného v Dolních Chvatlinách dne 27. 2. 2023

Přítomni:        Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Ing. Jaromír Jaroš, Radek Štika

Omluveni:       Jakub Skočdopole

Zapisovatel:    Radek Sršeň

Ověřovatelé:   Ing. Jaromír Jaroš, Hana Pavlasová

Program: 

  1. Úvod a usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Rozpočtové opatření 2/2023
  4. Dotace
  5. Účetní závěrka Obce za rok 2022
  6. Účetní závěrka MŠ za rok 2022
  7. Určení výše vodného a stočného na rok 2023
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  9. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:25 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, projektová příprava MŠ, dešťová kanalizace. V objektu OÚ, v klubovně v Mančicích a v Horních Chvatlinách byly provedeny elektro-revize. Pokračující práce na opravách obecních kluboven. Úprava terénu v okolí obecního úřadu, rekonstrukce plochy pod kabinami na fotbalovém hřišti – svépomocí SK DCH. VRT – informace o probíhající přípravě úseku tratě Poříčany – Světlá nad Sázavou.  Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2023

Místostarosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.2/2023. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Dotace

„Dešťová kanalizační stoka Dolní Chvatliny“

Místostarosta obce seznámil ZO s výsledkem výběrového řízení „Dešťová kanalizační stoka Dolní Chvatliny“, které v zastoupení obce prováděla firma Witendr s.r.o. (mimo směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dolní Chvatliny a dle podmínek poskytovatele dotace)

Dle zápisu hodnotící a výběrové komise doporučuje místostarosta OZ uzavřít smlouvu s firmou Dočkal CZ s.r.o. Polní Voděrady. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

  

„Stavební úpravy Mateřské školy čp. 26“

Výběrové řízení zajistí pro obec firma Witendr s.r.o. dle podmínek poskytovatele dotace mimo směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo souhlasí s provedením výběrového řízení v zastoupení touto firmou, schvaluje příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy Mateřské školy čp. 26“, pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

MFČR MŠ – Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schvaluje a souhlasí s podáním (žádosti) investičního záměru realizace projektu Stavební úprava objektu mateřské školy č.p. 26, obec Dolní Chvatliny. Dále zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schvaluje a souhlasí, že při získání dotace má dostatečné finanční prostředky na spolufinancování realizace akce v nezbytné výši, minimálně ve výši spoluúčasti. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

NSA – oprava povrchu víceúčelového hřiště

Starosta seznámil OZ s návrhem výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu povrchu víceúčelového hřiště v Dolních Chvatlinách. ZO souhlasí s předloženým návrhem výzvy a seznamem firem k předložení nabídek na tuto zakázku a se zveřejněním na webu obce. ZO jmenuje výběrovou komisi ve složení: Předseda Ing. Jaromír Jaroš, člen Lukáš Pokrovskij, člen Josef Šedivý. Veřejné otevírání obálek s nabídkou proběhne 27. 3. 2023 od 18:00 hod v budově OÚ Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

5. Účetní závěrka Obce za rok 2022

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku Obce za rok 2022 8 hlasy přítomných.

6. Účetní závěrka za rok 2022 MŠ

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2022 8 hlasy přítomných.

7. Určení výše vodného a stočného na rok 2023

Starosta navrhuje pro rok 2023 zachovat výši vodného a stočného. Cena je 50 Kč s DPH za m3 vodného a i stočného.  Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Místostarosta navrhuje vyřadit z rozpracovanosti projekt od Ing. Radima Kozlovského vedeného na účtu 042 z důvodu úpravy projektu „Stavební úpravy Mateřské školy čp. 26“ (dle požadavku KHS a platné legislativy)  Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

Žádost o změnu ÚP v Dolních Chvatlinách.

Žádost paní L. V. a pana J. V. o změnu územního plánu v k.ú. Dolní Chvatliny Stavba č.p. 35 na pozemku  131/1, pozemek 1/8, 1/10, 52/33, 52/34, 458, 459 z původního stavu (plochy pro zem. výrobu VZ, plocha bydlení venk. Typu ZDCH2, plochy venkovského typu BV) na nový stav  Plochy smíšené obytné venkovské SV. Odůvodnění – vybudování služeb pro občany.

Zastupitelstvo bere žádost na vědomí, v případě změny ÚP zařadí žádost do připravované změny.

Žádost o podporu Linky bezpečí z.s. Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek 8 hlasy přítomných.

Žádost o vyjádření ke stavbě – KO – Horní Chvatliny č. Parc. 32/3 IV-12-6032722 žadatel pan J.Č. stavebník ČEZ distribuce – rozšíření kabelové sítě v k.ú Horní Chvatliny dotčené pozemky st.25, 444/21, 38/1, 449/1, 451, 32/3. ZO souhlasí se žádostí rozšíření kab. sítě za dodržení všech platných norem a předpisů. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

Starosta seznámil ZO s vyjádřením ředitelky MŠ o zřízení účtu k bezhotovostním platbám v rámci činnosti MŠ. ZO bere na vědomí.

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude 27. 3. 2023  od 18 hod.

V Dolních Chvatlinách dne 27. února 2023

Zapsal:                        Radek Sršeň

Zápis ověřil:                Ing. Jaromír Jaroš, Hana Pavlasová

 

Komentáře jsou zavřeny.