Zápis ze zasedání OZ ze dne 25. 10. 2022

Zápis č. 202207 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, 

konaného v Dolních Chvatlinách dne 25. 10. 2022

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Ing. Jaromír Jaroš, Jakub Skočdopole, Radek Štika

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij

                       

Program:

1)      Úvod a usnášeníschopnost

2)      Činnost OÚ za uplynulé období

3)      Rozpočtové opatření č. 7/2022

4)      Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice

5)      Žádost o uvolnění částky z rezervního fondu MŠ

6)      CETIN

7)      Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu

8)      Nákup komunální techniky

9)      Různé – diskuze, žádosti a připomínky

10)  Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 19:30 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, přípravné práce na částečnou opravu VO, schválení společné jednotky JSDH pro obec Svojšice ze strany HZS, oprava klubovny H.CH. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 7/2022

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.7/2022. Schváleno 9 hlasy přítomných.

4. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice

Prodej části pozemku č. 310/2 o výměře 26 m2 k. ú. Mančice dle zveřejněného záměru. Prodej části pozemku p. O.H. za částku obvyklou 200 Kč za m2. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Žádost o uvolnění částky z rezervního fondu MŠ

ZO souhlasí s uvolněním částky z rezervního fondu MŠ v maximální výši 50 000 Kč. Schváleno 9 hlasy přítomných.

6. CETIN  

Starosta informoval ZO o zahájení výstavby optické sítě v Dolních Chvatlinách firmou CETIN, výkopové práce bude provádět firma JOHN-CZ. Termín realizace 10/2022 – 3/2022. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7. Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu

Starosta navrhuje úpravu směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dolní Chvatliny. ZO souhlasí s úpravou této směrnice dle předloženého návrhu. Schváleno 9 hlasy přítomných.

8. Nákup komunální techniky

Starosta s místostarostou navrhli nákup sekacího rideru pro údržbu zeleně v obci. ZO souhlasí s nákupem dle předložené specifikace stroje a pověřuje starostu a místostarostu k poptávce dodavatelů dle směrnice ZVZMR  následnému nákupu sekacího rideru. Schváleno 9 hlasy přítomných.

9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost V.H. o odkup části pozemku v k.ú. Mančice č.310/10 o výměře 37 m2. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji části pozemku. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Žádost o souhlasné stanovisko stavebníka P.Š – výstavba RD, napojení na vodovod a kanalizaci RD, napojení RD na komunikaci  v k.ú. Mančice dle předložené dokumentace p. č. 320/1. ZO souhlasí se žádostí, za dodržení všech platných norem a předpisů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci firmy Havel k rozšíření kabelové sítě v k.ú Mančice par.č. 58/7. ZO souhlasí se žádostí za dodržení všech platných norem a předpisů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

10. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 21:40 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 25. září 2022

Zapsal:                         Radek Sršeň

Zápis ověřil:                Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij

Komentáře jsou zavřeny.