Zápis ze zasedání OZ ze dne 24.1.2023

Zápis č. 202301 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 24. 1. 2023

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Jakub Skočdopole, Ing. Jaromír Jaroš

Omluveni:     Radek Štika – omluven

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Milan Havlín, Josef Šedivý

Program:

  1. Úvod a usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Rozpočtové opatření č. 1/2023
  4. Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2023
  5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2023
  6. Dotace
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  8. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:05 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, přípravné práce na částečnou opravu VO, projektová příprava MŠ, dešťová kanalizace. Dodání komunální techniky – sekací rider. Pokračující práce na opravách obecních kluboven. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 1/2023

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.1/2023. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2023

Starosta navrhuje ponechat odměny neuvolněných zastupitelů v roce 2023 beze změn, stejné jako v roce 2022. Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2023

Zastupitelstvo stanovuje závazné ukazatele pro hospodaření MŠ pro rok 2023 takto: Příspěvek zřizovatele na provozní výdaje pro rok 2023 činí celkem 350 000,- Kč a bude poukázán jednorázově na běžný účet MŠ nejpozději do 31. 3. 2023. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.  

6. Dotace

Starosta s místostarostou informují o možnosti podání dotace:

a) Středočeský kraj – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  – Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí -  ZO souhlasí s podáním žádosti na tento dotační titul. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

b) Středočeský kraj – Fond životního prostředí a zemědělství  – RVN – Rybníky a vodní nádrže -  ZO souhlasí s podáním žádosti na tento dotační titul. Výběrové řízení zajistí pro obec firma Witendr s.r.o. dle podmínek poskytovatele dotace mimo směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo souhlasí s provedením výběrového řízení v zastoupení touto firmou, schvaluje příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Dešťová kanalizace Dolní Chvatliny, pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Dolní Chvatliny za rok 2022 se uskutečnilo 16.12. 2022 s výsledkem – Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Žádost L.V. o vyjádření obce k provozování dětské skupiny v objektu č.p. 35 na parcele č. 131/1 v k.ú. Dolní Chvatliny. Dle platného ÚP obce Dolní Chvatliny je předmětný pozemek (stavba) zahrnut v plochách pro zemědělskou výrobu – VZ, uvažované využití není z hlediska platného ÚP možné.  Zastupitelstvo bere na vědomí.

Spolek obcí NY-KO

Starosta navrhuje pana Josefa Šedivého jako zástupce naší obce ve svazku obcí NY-KO. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy.

 

Na návrh rodičů dětí z MŠ (budoucí i stávající) ZO pověřuje starostu obce pana Zdeňka Štiku k jednání s ředitelkou MŠ Dolní Chvatliny ve věci zřízení elektronické platby školného a stravného.

 

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

V Dolních Chvatlinách dne 24. ledna 2023

 

Zapsal:                Radek Sršeň

Zápis ověřil:       Milan Havlín, Josef Šedivý

Komentáře jsou zavřeny.