Zápis ze zasedání OZ ze dne 22. 11. 2018

Zápis č. 201806

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 22. 11. 2018

Přítomni:         Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Bc. Lukáš Hejduk, Jaroslav Hoření

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Volba člena kontrolního výboru

4. Rozpočtové opatření č. 4/2018

5. Rozpočet na rok 2019 Obce Dolní Chvatliny

6. Rozpočet (plán) na rok 2019 Mateřské školy Dolní Chvatliny

7. Plán inventur 2018

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky občanů

9. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.00 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ

Starosta informuje ZO o běžné činnosti obecního úřadu v období od ustavujícího zasedání. O závadě na ČOV podal zprávu Jaroslav Hoření. Na ČOV odešla řídící jednotka, ale činnost je zajištěna, běží na ruční pohon. Čeká se na náhradní díl. Dále starosta informuje o dodatku k pojistné smlouvě k pojištění nového majetku VHI. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

3. Volba člena kontrolního výboru

Pan Jaroslav Hoření navrhuje další členkou kontrolního výboru paní Věru Fundovou. Jiný návrh nebyl vznesen. Schváleno 9 hlasy přítomných, že další členkou KV je paní Věra Fundová.

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2018

Předsedkyně finančního výboru ing. Iva Kuchařová a účetní R. Kostková předložily návrh rozpočtového opatření č. 4/2018, který byl projednán na finančním výboru dne 19. 11. 2018 a doporučuje ZO ke schválení. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

5. Rozpočet na rok 2019 Obce Dolní Chvatliny

Dále ing. Iva Kuchařová předkládá návrh rozpočtu Obce na rok 2019, který byl též projednán ve finančním výboru a doporučuje zveřejnit jej v paragrafovém znění. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

6. Rozpočet na rok 2019 Mateřské školy Dolní Chvatliny

ZO byl předložen návrh rozpočtu (plánu) MŠ na rok 2019. ZO souhlasí s jeho zveřejněním. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

7. Plán inventur 2018

Starosta seznámil přítomné s plánem inventur za rok 2018. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky občanů

Žádost R. E. o prodej části pozemku č. 310/3 v k. ú. Mančice (dle již zpracovaného geometrického plánu č. 11-73/2018 p. č. 310/24 o výměře 61 m2).  Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru 9 hlasy přítomných.

 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní a kanalizační přípojky a osazení rekreačního objektu typu mobilní dům na pozemku č. 300/1 a 300/3 v k. ú. Horní Chvatliny. Zastupitelstvo obce souhlasí 9 hlasy přítomných s připojením na hlavní řady vodovodu a kanalizace. Umístění stavby je nutné řešit ve stavebním řízení na příslušném stavebním úřadu.   

 

Žádost K. B. k vyjádření se k dokumentům (obytné podkroví) Mančice 39. Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou žádost, ale povolení stavby ve smyslu stavebního zákona je nutné projednat na příslušném stavebním úřadě. Pokud nedojde ke změně půdorysných rozměrů stávající stavby a navrhované podkroví bude v souladu s územním plánem, Obec nemá námitek. Obec není příslušná k vydání jakéhokoliv souhlasu či rozhodnutí ve smyslu správního a stavebního zákona.

 

Pan starosta informoval, že někteří občané nesplnili podmínky příkazní smlouvy a v termínu nevybudovali vodoměrné šachty. Zastupitelstvo stanovuje konečný termín pro zaplacení příkazní smlouvy a vybudování vodoměrné šachty na 15. 12. 2018. Po tomto datu dojde ke zrušení vodovodní přípojky. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

Pan Radek Sršeň předložil návrh na společnou jednotku požární ochrany JSDH Dolní Chvatliny – Mančice. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

Pan Radek Sršeň podává návrh na sestavení kulturní komise. Zastupitelstvo schvaluje zřízení kulturní komise 9 hlasy přítomných. Předsedkyní kulturní komise navrhuje pan starosta paní Zdeňku Ebertovou. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce bude dle potřeby.

 

Jednání ukončeno v 20:15  hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 22. listopadu 2018.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:     Bc. Lukáš Hejduk, Jaroslav Hoření

 

Komentáře jsou zavřeny.