Zápis ze zasedání OZ ze dne 20. 9. 2021

Zápis č. 202106 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 20. 9. 2021

 

Přítomni: Ladislav Beran, Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika,  Zdeňka Ebertová, Věra Fundová, Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Lukáš Hejduk, Zdeňka Ebertová

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Volba starosty a místostarosty

a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění nebo neuvolnění.

b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty.

c)  Volba starosty a rozhodnutí o odměně za výkon funkce starosty

d) Volba místostarosty a rozhodnutí o odměně za výkon funkce místostarosty.

3. Činnost OÚ za uplynulé období.

4. Rozpočtové opatření 3/2021.

5. Prodej obecního pozemku.

6. CETIN – optická síť.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

8. Usnesení a závěr.

 

1. Místostarosta Z. Štika zahájil dnešní jednání v 17.00 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy.

2.Volba starosty a místostarosty

a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění nebo neuvolnění.

Stávající místostarosta Z. Štika navrhl změnu, aby byla vykonávaná funkce starosty z dlouhodobě uvolněné na neuvolněnou. Schváleno 8 hlasy, 1 se zdržel.

 

b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty.

Návrh Z. Ebertové na způsob hlasování. Navrhuje veřejné hlasování. Schváleno 9 hlasy.

 

c)  Volba starosty a rozhodnutí o odměně za výkon funkce starosty.

Návrh Z. Ebertové na funkci starosty navrhuje do funkce starosty Z. Štiku. Schváleno 9 hlasy.

Návrh R. Sršně na odměnu starosty ve výši 28946 Kč dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Schváleno 8 hlasy, 1 se zdržel.

 

d) Volba místostarosty a rozhodnutí o odměně za výkon funkce místostarosty.

Návrh I. Kuchařové na funkci místostarosty navrhuje do funkce místostarosty R. Sršně. Schváleno 9 hlasy.

Návrh I. Kuchařové na odměnu místostarosty ve výši 18000 Kč dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Schváleno 8 hlasy, 1 se zdržel.

 

3. Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

4. Rozpočtové opatření 3/2021. Schváleno 9 hlasy.

5. Prodej obecního pozemku – obecní pozemek p. č. 1/1 o výměře 961m2 – zahrada v katastrálním území Dolní Chvatliny – dle protokolu o otevření schvaluje ZO prodej nejvyšší nabídce č. 4 p. H.N. Schváleno 9 hlasy.

6. Starosta informoval o zaslání všech podkladů od firmy Cetin, další kroky k vybudování optické sítě – OZ bere na vědomí.

7. Různé

Žádost pana J.Ž. o umístění stavební buňky na parcele 288/1 po dobu 6 měsíců. ZO schvaluje umístění stavební buňky za podmínky, že nebude narušen vjezd na okolní pozemky. Schváleno 9 hlasy.

Žádost pana J.K. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na parcele č. 80/6 v k. ú.  Mančice. ZO souhlasí s výstavbou RD dle předložené projektové dokumentace. Schváleno 9 hlasy.

Z. Ebertová informuje o nutných opravách v obecní klubovně v Mančicích – zařídí starosta a místostarosta.

Návrh R. Sršně na schválení strategického plánu rozvoje sportu v obci Dolní Chvatliny. Schváleno 9 hlasy.

Dotace na opravu víceúčelového hřiště. ZO souhlasí s podáním žádosti na opravu víceúčelového hřiště NSA – „KABINA 2021“ a se spolufinancovaním z rozpočtu obce. Schváleno 9 hlasy.

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:00.

V Dolních Chvatlinách dne 20. 9. 2021

Zapsal: Radek Sršeň

Zápis ověřili: Zdeňka Ebertová, Lukáš Hejduk

Komentáře jsou zavřeny.