Zápis ze zasedání OZ č. 201901

Zápis č. 201901 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 21. 2. 2019

Přítomni:         Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:  Ing. Iva Kuchařová, Zdeňka Ebertová

 

Program:

 1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Změna územního plánu

4. Rozpočtové opatření č. 1/2019

5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2019

6. Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.02 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval ZO o schůzce zhotovitelů VaK a zástupců obce, kde se projednávaly nedodělky, reklamace a prodloužení zkušebního provozu. Vedením mateřské školy byla do výběrového řízení pověřena paní MV.  Dne 20. 12. 2018 proběhla dílčí část kontroly hospodaření Obce, konečné přezkoumání za rok 2018 se uskuteční 22. 3. 2019.

 

3. Změna územního plánu

Ing. Vokrouhlecká zpracovala změnu územního plánu a zároveň zaslala návrh smlouvy o dílo.

Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2019

Finanční výbor předkládá ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2019, který projednal na svém zasedání dne 20. 2. 2019 a doporučuje ZO jeho schválení. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2019

Zastupitelstvo stanovuje závazné ukazatele pro hospodaření MŠ pro rok 2019 takto: Příspěvek zřizovatele na provozní výdaje pro rok 2019 činí celkem 300000,- Kč a bude poukázán na běžný účet MŠ nejpozději do 31. 3. 2019. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

6. Kalkulace cena vodného a stočného pro rok 2019

Zastupitelstvo obce stanovuje pro rok 2019 cenu vodného a stočného ve stejné výši jako v roce 2018. Tedy od 1. 1. 2019 cena vodného činí 40 Kč za 1 m3 s DPH a cena stočného činí 40 Kč za 1 m3 s DPH. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

7. Různé

Žádost TR o příspěvek na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky. Zastupitelstvo nesouhlasí 9 hlasy přítomných s příspěvkem na vodovodní a kanalizační přípojku.

 

Žádost TR a FP o připojení na vodovodní a kanalizační řád. Obě žádosti budou postoupeny k posouzení odbornému konzultantovi obce.

 

Žádost mateřské školy o převedení výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu mateřské školy. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

V 18.25 opustil zasedání Jaroslav Hoření.

 

Žádost Bohemiatel o vyjádření pro rozhodnutí o umístění stavby. Obec nemá připomínky k navrhované stavbě a v místě navrhované stavby nemá obec žádné sítě ve své správě. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

Žádost OŠ na snížení poplatku za směsný komunální odpad. Zastupitelstvo nesouhlasí 8 hlasy přítomných se snížením poplatku.

 

Žádost DŠ o odkup části obecního pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny  č. p. 36/11 o výměře 140 m2. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných vyvěšení příslušného záměru.

 

V 18.55 se opět na zasedání vrátil Jaroslav Hoření.

 

Starosta informuje ZO o cenové nabídce na svoz separovaného odpadu od jednotlivých domácností a možnosti přemístění kontejnerů na separovaný odpad na jiná místa. Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje starostu jednáním s firmou Nykos.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce bude dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19.20 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 21. února 2019.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřily:     Ing. Iva Kuchařová, Zdeňka Ebertová

 

Komentáře jsou zavřeny.