Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Zápis č. 202202 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 22. 3. 2022

 

Přítomni: Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Jaroslav

Hoření, Ing. Iva Kuchařová, Pavel Vaněk    

Omluveni:  Věra Fundová, Ladislav Beran

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Jaroslav Hoření, Bc. Lukáš Hejduk

 

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření č. 2/2022

4. Oprava chodníků

5. Příspěvek na provoz nadstandardních autobusových spojů

6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

7. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu:

Zpracován odborný posudek o stavu stromů na obecních pozemcích. Nakoupeny popelnice na tříděný papír – bude provedena distribuce. ČOV – zahájení přípravných prací na opravu betonů. Úpravna vody – instalován redukční pojišťovací ventil (reklamace). Sepsána smlouva s pracovníkem na veřejně prospěšné práce. Zpracování nového plánu ÚSES pro ORP Kolín. Poptávka opravy střechy na bývalé márnici v D.CH. Běžný provoz OÚ.

 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2022

Místostarosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 2/2022. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

4. Oprava chodníků

Starosta seznámil OZ s návrhem výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu chodníků v Dolních Chvatlinách podél silnice III. třídy č. 33337. ZO souhlasí s předloženým návrhem výzvy a seznamem firem k předložení nabídek na tuto zakázku a se zveřejněním na webu obce. ZO jmenuje výběrovou komisi ve složení: Předseda Ing. Iva Kuchařová, člen Jaroslav Hoření, člen Bc. Lukáš Hejduk. Veřejné otevírání obálek s nabídkou proběhne 5. 4. 2022 od 17 hod v budově OÚ Dolní Chvatliny.

Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

5. Příspěvek na provoz nadstandardních autobusových spojů

ZO souhlasí s příspěvkem 45 000Kč na nadstandardní autobusové spoje a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost J.D. o vyjádření – k možnosti rozdělení pozemků v k.ú. Horní Chvatliny. ZO bere na vědomí.

 

Starosta navrhuje vypovědět smlouvu o pojištění právní ochrany uzavřenou s firmou D.A.S. ze dne 21.5. 2014. ZO pověřuje starostu k podpisu potřebných dokumentů k vypovězení pojistné smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

Žádost MŠ o převedení částky 8 479,97 Kč – výsledek hospodaření do rezervního fondu MŠ.

Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

Žádost stavebníka R.K. o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu v k.ú. Mančice. Dle předložené dokumentace zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

Žádost M.M. o napojení nemovitosti na vodovodní a kanalizační řád dle předložené dokumentace, za splnění podmínek pro připojení. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

Žádost R.M. a A.Š. o napojení novostavby na vodovodní a kanalizační řád dle předložené dokumentace za splnění podmínek pro připojení. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

Žádost obce Polní Voděrady o uzavření smlouvy – spádovosti mateřské školy Dolní Chvatliny pro obec Polní Voděrady. Zastupitelstvo neschvaluje uzavření smlouvy 6 hlasy proti, 1 se zdržel.

 

Žádost stavebníků P.Š. a P.Š. o vyjádření k projektové dokumentaci – ke stavební úpravě rodinného domu č.p. 66 v H.CH. – přístavba hobby dílny. Dle předložené dokumentace zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

Žádost o finanční dar pro sdružení obcí kutnohorský venkov za účelem vzájemné spolupráce k zabránění výstavby VRT v současném provedení a umístění stavby VRT, minimalizaci dopadů VRT a její případné stavby na životní prostředí na území dotčených obcí i širšího okolí, kompenzaci za snížení životní úrovně – kvalita života, možnost podnikání, snížení cen nemovitostí, zhoršení dopravní obslužnosti a další.  Starosta po dohodě s okolními obcemi navrhuje částku 10 000Kč. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných, 1 se zdržel.

 

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat 5. dubna 2022 od 18 hod.

Jednání ukončeno v 19:45 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 22. března 2022

Zapsal:                         Radek Sršeň

Zápis ověřili:              Jaroslav Hoření, Bc. Lukáš Hejduk

Komentáře jsou zavřeny.