Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9. 11. 2017

Zápis č. 201706 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 9. 11. 2017

Přítomni:         František Protiva, Milan Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Radek Štika, Roman Jeřábek, ing. Iva Kuchařová, Jaroslav Hoření, Jarmila Havlínová (17.18 hodin)

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:  Milan Štika, Radek Sršeň

Hosté:             manželé Vinklátovi

 

 

Program:       

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Pozemky – otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky.
  3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.
  4. Rozpočtové opatření č. 5/2017.
  5. Inventury 2017.
  6. Dílčí kontrola hospodaření říjen.
  7. Obecně závazná vyhláška obce – stanovení místního poplatku za odpady.
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  9. Usnesení a závěr.

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.08 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Starosta zahajuje jednání hodnotící komise složené z přítomných členů zastupitelstva obce ve věci prodeje pozemků v Dolních Chvatlinách č. p.  1/1 a 1/10. Bylo doručeno v termínu osm obálek s celkem devíti nabídkami. Protokol o posouzení jednotlivých nabídek bude přílohou tohoto zápisu. V průběhu otevírání obálek přišla zastupitelka Jarmila Havlínová (17.18 hodin). Nejvyšší nabídku na oba pozemky podala J. V. z Prahy. Na základě vypsaného záměru a výsledků nabídek schvaluje zastupitelstvo prodej zmíněných pozemků paní J. V. 9 hlasy přítomných.

 

3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy

Stavební práce na přípojkách a podružných řadech ČOV a vodovodu jsou dokončeny, probíhá instalace technologií v jednotlivých domech tak, jak mají lidé připraveno (revize el. připojení k čerpadlům). Jsou dokončeny stavební práce na ČOV a vodojemu, provedeny zkoušky těsnosti, provedena instalace technologií ČOV, dokončuje se instalace technologie vodojemu a úpravny vody. Dále se provádí čištění vrtu (studny) a nová instalace pažnice – původní se zbortila. Potom proběhne instalace čerpadel a napojení do úpravny vody a vodojemu. Je připraveno pro dokončení oprav povrchů stavbou poškozených komunikací (měly by začít příští týden). Provádějí se terénní úpravy okolí Vodojemu a ČOV, přípravné práce pro oplocení. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2017

Starosta spolu s předsedkyní finančního výboru a R. Kostkovou seznámili přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2017. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

5. Inventury 2017.

Starosta seznámil přítomné s plánem inventur za rok 2017. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

6. Dílčí kontrola hospodaření obce za rok 2017.

Dne 26. 10. 2017 proběhla ze strany Krajského úřadu dílčí kontrola hospodaření obce za rok 2017 s výsledkem bez závad.  Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

7. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017.

Starosta předkládá zastupitelstvu návrh vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví výše místního poplatku za provoz systému nakládání  s odpady v obci. Vyhláška  by  nabyla  účinnosti od 1. 1. 2018. Odůvodnění: Skutečná výše nákladů na jednoho poplatníka je 1012,- Kč (výpočet dle zákonem předepsané metodiky). Pro rok se navrhuje navýšení o 10 % proti minulým rokům, celkem tedy 660,- Kč, resp. 880,- Kč na poplatníka. Avizované zvýšení ceny služeb za svoz a skládkovné pro příští rok je ve výši 5 až 10 %. Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017: pro 6 hlasů, proti 3 hlasy, zdržel se 0 hlasů.

Od roku 2018 by občané dostali zdarma zapůjčenu žlutou popelnici do každého domu na měsíční svoz plastových odpadů (více náklad cca 200 000,- Kč). Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných nákup popelnic na plasty.

 

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Vzhledem k tomu, že od příštího roku nám vypověděla společnost Asekol smlouvu na odvoz elektrozařízení, navrhuje starosta uzavřít Smlouvu o zapojení se do projektu „Zelená obec“, se společností REMA Systém, a. s., která by zajišťovala bezplatně odvoz těchto zařízení.

Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

Na základě dřívějšího jednání zastupitelstva byla provedena poptávka na II. etapu oprav veřejného osvětlení v Dolních Chvatlinách. Došly tři nabídky s uvedením ceny díla. Starosta navrhuje podat příslušnou žádost o dotaci na Středočeský kraj. Dále navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou, která podala nejlevnější nabídku. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.

 

Předseda Kulturní komise předložil návrh rozpočtu Velkého dechového orchestru na rok 2018. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit vyjádření ČEZ k pokácení lípy na pozemku č. 32/8 v Dolních Chvatlinách, která zasahuje do elektrického vedení.

 

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

 

Jednání ukončeno v 19:20 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 9. listopadu 2017.

 

 

Zapsala:                       Radka Kostková

 

Zápis ověřili:               Milan Štika, Radek Sršeň