Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 1. 9. 2021

Zápis č. 202105 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 1. 9. 2021

Přítomni: Ladislav Beran, Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Věra Fundová – příchod v 19:19     

Zapisovatel: Radek Sršeň

 

Omluveni: Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk, Věra Fundová         

Hosté : Mgr. Ondřej Ploch (CETIN), Vladimír Burda (COM PLUS), Pavel Novotný( COM PLUS), Petr Šašek

Ověřovatelé: Zdeněk Štika, Ing. Iva Kuchařová

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Žádost o připojení na sítě.
  4. Dotace na veřejné osvětlení.
  5. Žádost MŠ Dolní Chvatliny o uvolnění financí z RF.
  6. Otevírání obálek.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.05 hodin s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Firma CETIN a COM PLUS – informovala o výstavbě optické sítě v obci – části Dolní Chvatliny, bližší informace budou ve zmíněné části rozneseny občanům s možností připojení – zařídí p. Z. Štika. Souhlas s připojením občana k ničemu nezavazuje a je potřeba pouze pro f. CETIN pro žádost o dotaci.

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

3. Žádost o připojení na sítě.

Žádost firmy ZAKRA s. r. o. o prodloužení vodovodu a kanalizace na parc. č. 320/7 v k. ú Mančice. Zastupitelstvo souhlasí 6 hlasy přítomných s prodloužením zmíněného řadu vodovodu a kanalizace.

4. Dotace na veřejné osvětlení

Starosta byl pověřen ZO jednáním o možnosti získání další dotace na veřejné osvětlení. Schváleno 6 hlasy přítomných.

5. Žádost MŠ Dolní Chvatliny o uvolnění financí z RF

Zastupitelstvo souhlasí 6 hlasy přítomných s uvolněním financí z RF.

6. Otevírání obálek

Došlé obálky v počtu 4. Byl proveden protokol o otevření obálek. Projednání prodeje proběhne na příštím ZO. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7. Různé

Žádost p. O.H. – ZO prověří možnosti změny územního plánu a o výsledku bude p. O.H. informovat. Zastupitelstvo souhlasí 6 hlasy přítomných.

Žádost vlastníků nemovitostí u p. č. 373 a 395 v k. ú. v Dolních Chvatlinách o opravu komunikace. – Zastupitelstvo prověří cenu nutné opravy.

Žádost R.K. a J.L. o vyjádření k záměru stavby garáže v k. ú. Mančice. Zastupitelstvo souhlasí 6 hlasy přítomných.

Starosta na zasedání OZ provedl ústně rezignaci na funkci starosty obce ke dni 1.9.2021. Zastupitelstvo bere na vědomí.

ZO pověřuje zastupováním obce dočasně místostarostu obce Zdeňka Štiku. Zastupitelstvo souhlasí 7 hlasy přítomných

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:35.

V Dolních Chvatlinách dne 1. září 2021.

 

Zapsal: Radek Sršeň

Zápis ověřili: Zdeněk Štika, Ing. Iva Kuchařová

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.